JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Nieuwsbericht TEAM Advocaten (april 2014) inzake Wetsvoorstel werk en zekerheid

De Eerste Kamer zal zich in deze maand, april 2014, buigen over het Wetsvoorstel werk en zekerheid dat door de Tweede Kamer recent is aangenomen. Indien dit voorstel ongeschonden door de Eerste Kamer komt, dan kunnen er per 1 juli 2014 ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, die hierna beknopt worden belicht. De meeste wijzigingen die zijn voorgesteld in het Wetsvoorstel, zullen echter per 1 juli 2015 van kracht worden.

Voorgestelde wijzigingen per 1 juli 2014

Contracten voor bepaalde tijd en een daarin opgenomen proeftijd- of concurrentiebeding
Arbeidscontracten die voor bepaalde tijd, korter dan 6 maanden worden gesloten, mogen geen proeftijdbeding meer bevatten.
In contracten die voor bepaalde tijd worden gesloten kan in beginsel ook géén rechtsgeldig concurrentiebeding meer worden opgenomen. De uitzondering is erin gelegen als de werkgever gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst kan aangeven dat hij een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft om een dergelijk concurrentiebeding toch op te nemen. Verder zal er per 1 juli 2014 een andere bepaling gelden dat betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding.

Nb: hetgeen staat opgenomen over het concurrentiebeding, geldt ook voor een relatiebeding.

Aankondigen van een beëindiging
Indien een contract dat voor bepaalde tijd is gesloten wordt beëindigd, dient er een zogeheten aanzegverplichting in acht te worden genomen. Werkgevers moeten een werknemer minimaal een maand voorafgaand aan de einddatum van een arbeidsovereenkomst schriftelijk mededelen of het contract al dan niet wordt verlengd. Deze verplichting tot aanzegging geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd dan staat daarop een sanctie te weten het betalen van een schadevergoeding ter hoogte van het loon voor het niet in acht genomen gedeelte van de aanzegtermijn gemaximeerd op één maand salaris. Het is mogelijk om bij cao van deze bepaling af te wijken, zij het tot maximaal 1 januari 2016.
Er geldt geen aanzegtermijn indien het contract niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging.
Deze bepaling gaat op 1 juli 2014 onmiddellijk in. Toch is er één uitzondering, namelijk als een tijdelijk contract in de maand juli 2014 eindigt. Een werkgever kon bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst immers niet weten dat de aanzegtermijn verplicht zou worden. Daarom is geregeld dat deze verplichting nog niet geldt voor arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na inwerkingtreding van de nieuwe flexregels eindigen.

Oproepovereenkomsten
In oproepovereenkomsten (zoals nulurencontracten, min-max contracten of voorovereenkomsten) kan onder het huidige recht de loonuitsluiting voor de periodes waarop niet gewerkt wordt voor maximaal 6 maanden worden uitgesloten, bij cao kan hiervan worden afgeweken. Met dit wetsvoorstel kan alleen nog bij cao afgeweken worden van de 6 maanden termijn wanneer de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Nb: De Ketenregeling
Het leek erop dat ook de Ketenregeling (in beginsel maximaal drie contracten gedurende een maximale periode van drie jaar, tenzij er drie maanden of meer tussen de contracten niet wordt gewerkt) per 1 juli 2014 aangepast zou worden. De Tweede Kamer heeft echter een amendement aangenomen (nummer 30) waardoor de inwerkingtreding van de ketenbepaling inmiddels is verschoven van 1 juli 2014 naar 1 juli 2015. In de nieuwe regeling mogen er nog steeds 3 contracten voor bepaalde tijd worden gesloten, waarbij de termijn van drie jaar naar een termijn van 2 jaar verkort wordt. Wordt er binnen een periode van zes maanden een nieuw tijdelijk contract gesloten, dan zal deze meetellen in de keten.

Indien het Wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zullen wij u nader informeren. Daarbij zullen wij ook alle andere wijzigingen die per 1 juli 2015 van kracht worden, nader belichten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u met een van de arbeidsrechtadvocaten van TEAM Advocaten contact opnemen. (030-2523520)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen