Ontslag via UWV Werkbedrijf

Ontslag via UWV WERKbedrijf

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf (een ontslagvergunning) kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Ad A.

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf op persoonlijke gronden is mogelijk wanneer de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet u wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Ad. B.

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf om bedrijfseconomische redenen is mogelijk wanneer:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Ad C.

Een ontslag via het UWV WERKbedrijf op grond van langdurige ziekte is mogelijk wanneer:

 • de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (er geldt een ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • de werkgever genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? Dan moet de werkgever de werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat de aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;
– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Het indienen van de aanvraag voor een ontslag via het UWV en de beoordeling daarvan

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren.

De aanvraag en het verweer worden daarna voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De commissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag. Naar aanleiding van dat advies neemt UWV WERKbedrijf een beslissing. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer. Tegen de beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen 2 maanden gebruik moeten maken van de ontslagvergunning. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten. Wel moet er in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

De ontslag verboden

Ondanks een verkregen ontslagvergunning mag de werkgever het dienstverband met de werknemer niet opzeggen indien ontslagverboden gelden.

Hierboven is reeds kort het ontslagverbod bij ziekte besproken; een werknemer mag in beginsel niet worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte.

Andere ontslagverboden zijn:
Huwelijk : als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
Militaire dienst:
dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
Zwangerschap/bevalling
: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
OR-lidmaatschap:
Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Ontslagvergoeding wordt niet toegekend door het UWV WERKbedrijf

Het UWV Werkbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen vergoeding aan de werknemer toekennen.

De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen bij de kantonrechter – dus niet bij het UWV WERKbedrijf – in een zogeheten “kennelijk onredelijk ontslag procedure” genoemd.

Indien de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij een schadevergoeding aan de werknemer toekennen. Op die schadevergoeding wordt in dit bericht niet dieper ingegaan, behalve dat voor de berekening daarvan geen vaste formule geldt, maar worden vastgesteld op basis van alle omstandigheden van het geval.

Contact:

Mocht u omtrent een ontslag via het UWV WERKbedrijf verdere vragen hebben kunt u kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten. Bel ons nu op (030) 252 35 50 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening.

Onze bezoekadressen – met overige contactgegevens – zijn de volgende:

ATM Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

ATM Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

ATM Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82