Schade door verbouwing buren, nulmeting, bouwexploit, schadevergoeding

Schade door verbouwing buren, nulmeting, bouwexploit, schadevergoeding

Indien uw buren aangeven te gaan verbouwen, is het raadzaam om niet stil te blijven zitten. De praktijk wijst immers uit dat een verbouwing tot schade aan een naastgelegen pand kan leiden. Denk daarbij aan scheuren in de muren, loslatend stucwerk, etc.

Allereerst is van belang om te weten of voor de verbouwing een omgevingsvergunning is vereist en – indien dat het geval is – of uw buren deze vergunning ook hebben aangevraagd. Doorgaans worden vergunningsaanvragen gepubliceerd in een gemeentelijk dag- of weekblad. Indien een omgevingsvergunning aan uw buren is verleend, kunt u daartegen tot 6 weken daarna bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente is dan verplicht om haar besluit om een vergunning te verlenen te heroverwegen. Indien dit leidt tot het intrekken van de vergunning, mag de verbouwing geen doorgang vinden. Uw buren kunnen daartegen in dat geval wel in beroep gaan bij de rechter.

Indien de verbouwing doorgang vindt, is het van belang om daarover vooraf goede afspraken met uw buren en de eventueel door hen ingeschakelde aannemer te maken, bijvoorbeeld over de duur van de verbouwing en de tijdstippen waarop wordt verbouwd. Daarnaast is het verstandig om voorafgaand aan de verbouwing de buren (indien zij de verbouwing zelf uitvoeren) of de door de buren ingeschakelde (hoofd)aannemer op voorhand aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die als gevolg van de verbouwing aan uw woning ontstaat, alsmede om een vooropnamerapport (een zogenaamde ‘nulmeting’) aan te vragen. Een dergelijke aansprakelijkstelling wordt ook wel een bouwexploit genoemd. Tijdens de nulmeting wordt de huidige staat van uw woning vastgelegd. Mochten de buren of de door uw buren ingeschakelde aannemer niet bereid zijn om een nulmeting te laten verrichten, kunt u daartoe zelf opdracht aan een ter zake deskundige geven.

Mocht u tijdens de verbouwing vaststellen dat u (ernstige) schade lijdt, kunt u de gemeente verzoeken om de bouw (tijdelijk) stil te leggen. Daarnaast kunt u uw buren en/of de door hen ingeschakelde (hoofd)aannemer vragen om per direct te stoppen met bouwen teneinde meer schade te voorkomen. Indien blijkt dat het voorzetten van de bouw onevenredig veel schade aan uw woning veroorzaakt, zullen uw buren hun bouwplannen mogelijk moeten wijzigen of zelfs permanent moeten staken.

Indien u na de verbouwing schade in uw woning constateert, welke voorafgaand aan de verbouwing nog niet aanwezig was, kunt u uw buren of hun (hoofd)aannemer daarvoor op grond van onrechtmatige daad aansprakelijkheid stellen. Het is aan te raden om daarbij aan te sturen op een gezamenlijke schouw van de woning door een onafhankelijke deskundige. Na ontvangst van diens rapport kan door middel van vergelijking met de nulmeting worden vastgesteld of de schade gedurende de verbouwing is ontstaan c.q. verergerd. Daarmee kan het causale verband tussen verbouwingswerkzaamheden en uw schade aannemelijk worden gemaakt.

Indien de buren voor de verbouwing een aannemer hebben ingeschakeld en de betreffende aannemer op haar beurt één of meer onderaannemer(s) heeft ingeschakeld, is het tevens aan te raden om ook deze onderaannemers aansprakelijk te stellen voor uw schade. De kans bestaat immers dat de hoofdaannemer geen verhaal biedt, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement. U kunt de schade dan proberen te verhalen op (één van) de onderaannemer(s).