Bouwrecht / Consumentenrecht – vaste aanneemsom

Bouwrecht / consumentenrecht. Kostenverhogende omstandigheden bij vaste aanneemsom. Waarschuwingsplicht ex artikel 7.753 lid 3 BW. In deze zaak oordeelt de kantonrechter dat geen kostenverhoging op de vaste aanneemsom mag worden doorberekend omdat niet tijdig is voldaan aan de waarschuwingsplicht.

Hebt u met betrekking tot een bouwrecht en/of consumentenrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze bouwrecht of consumentenrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

De uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 368292 / CV EXPL 07-7716
datum uitspraak: 20 maart 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

ABC Elektro B.V.
te Wormer
eisende partij
hierna te noemen ABC
gemachtigde deurwaarder mr. X

tegen

[gedaagde]
te [adres]
gedaagde partij
hierna te noemen [gedaagde]
procedeert in persoon

De procedure

ABC heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geantwoord.

Vervolgens zijn partijen ter terechtzitting verschenen voor het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking. Daarvan zijn door de griffier aantekeningen gemaakt die zo nodig in de vorm van een proces-verbaal worden uitgewerkt.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De vordering

ABC vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan ABC te betalen de somma van € 1.161,39 met (verdere) rente en kosten.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.

De feiten

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan omdat deze niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist zijn gebleven.

1. In of omstreeks november 2005 is tussen partijen (al dan niet vertegenwoordigd door een derde) afgesproken dat ABC een extra groep zou maken in het bestaande elektrische systeem, dit ten behoeve van een door [gedaagde] gewenst aansluitpunt voor een elektrisch kooktoestel. Ervan uitgaande dat kon worden volstaan met het uitbreiden van de bestaande groepenkast is een prijs afgesproken van € 150,– all in. Een vaste aanneemsom.
2. Voordat ABC de overeengekomen werkzaamheden ging uitvoeren heeft hij eerst een personeelslid bij [gedaagde] langs gestuurd om de bestaande groepenkast te bekijken. Daarvan is toen een foto gemaakt.
3. Vervolgens is door ABC geconstateerd dat de bestaande groepenkast niet viel uit te breiden, zodat een geheel nieuwe groepenkast moest worden gemaakt. Dat is gebeurd.
4. Daarop is aan [gedaagde] een bedrag groot € 925,25 in rekening gebracht voor de nieuwe groepenkast c.a. [gedaagde] heeft geweigerd dat bedrag te betalen en heeft volstaan met betaling van de eerder afgesproken € 150,–.

De beoordeling van het geschil

ABC meent dat [gedaagde] moet betalen voor de geleverde groepenkast. Het oorspronkelijk aangenomen werk, te weten de uitbreiding van de bestaande groepenkast, is immers niet uitgevoerd. Er is een heel ander werk uitgevoerd, waartegen geen bezwaar is gemaakt.
[gedaagde] beklemtoont dat zij nooit voor de keuze is gesteld om maar van het hele werk af te zien toen duidelijk werd dat dit niet voor de afgesproken € 150,– kon worden gerealiseerd. De monteur heeft gewoon die nieuwe groepenkast opgehangen, zonder dat haar ooit is gezegd dat dit (zoveel) extra ging kosten. Sterker: nadat de monteur klaar was met zijn werk wilde zij hem meteen de afgesproken € 150,– meegeven!

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

Toepasselijk is het bepaalde in artikel 7.753 van het Burgerlijk Wetboek. Duidelijk is dat pas na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen aan het licht kwam dat het afgesproken werk, te weten de uitbreiding van het bestaande systeem met één groep, veel duurder ging uitvallen dan eerder gedacht. Er moest immers een heel nieuwe groepenkast komen, hetgeen natuurlijk veel duurder is dan het uitbreiden van een bestaande groepenkast.

In het midden kan blijven of het risico van deze kostenverhogende omstandigheid niet reeds voor rekening van ABC moest blijven, nu zij daarmee rekening had kunnen en moeten houden. Dat lijkt overigens het geval, nu ABC al een prijs gaf zonder de bestaande stoppenkast zelfs maar te hebben gezien. Kennelijk zag zij zelf ook het belang daarvan wel in, nu zij voor de daadwerkelijke uitvoering van het aangenomen werk eerst iemand langs stuurde om die groepenkast te bekijken.

Hoe dan ook, zelfs indien het risico voor deze kostenverhogende omstandigheid bij [gedaagde] had gelegen, dan nóg mogen de betreffende méérkosten niet aan [gedaagde] worden doorberekend omdat niet is voldaan aan de in artikel 7.753 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek verwoorde waarschuwingsplicht. Gesteld noch gebleken is immers dat [gedaagde] zo spoedig mogelijk voor deze méérkosten is gewaarschuwd, zodat zij niet de kans heeft gekregen om het hele werk maar af te blazen.

Dat betekent dat ABC slechts recht had op de afgesproken € 150,– die al lang zijn betaald, zodat thans niets meer te vorderen is.

ABC moet als verliezende partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kantonrechter gaat ervan uit dat ABC de aan [gedaagde] toe te wijzen proceskosten uit eigen beweging zal betalen. Zo niet dan kan [gedaagde] deze op vertoon van dit vonnis door een deurwaarder laten incasseren.

Beslissing

De vordering wordt afgewezen.

ABC wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 50,–.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot een bouwrecht en/of consumentenrecht vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze bouwrecht of consumentenrecht advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.