Opheffen erfdienstbaarheid

Opheffen erfdienstbaarheid.  Art. 5:79 BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat de rechter een erfdienstbaarheid kan opheffen indien de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang bij de uitoefening meer heeft, en het niet aannemelijk is dat het redelijk belang daarbij zal terugkeren.

Maatstaf Hoge Raad

Volgens HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736, NJ 2014, 525 volgt reeds uit de bewoordingen van dit art. 5:79 BW dat de beoordelingsmaatstaf uitgaat van alleen het belang van de gerechtigde bij de uitoefening van zijn recht, hetgeen betekent dat de belangen van de eigenaar van het dienende erf bij opheffing geen rol spelen (behoudens in het geval van misbruik van bevoegdheid).