VERNIETIGING KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN DWALING

VERNIETIGING KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN DWALING. ONJUISTE MEDEDELINGEN VERKOOPBROCHURE AANSPRAKELIJKHEID VERKOPEND MAKELAAR?

Mocht u over de aankoop van woningen en/of de mogelijkheden van vernietiging van de koopovereenkomst wegens onjuiste mededelingen en/of verborgen gebreken vragen hebben en/of behoefte hebben aan direct advies op rechtsbijstand, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct één van onze onroerend goed specialisten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

KAN EEN KOOPOVEREENKOMST WORDEN VERNIETIGD OP GROND VAN DWALING GEBASEERD OP EEN ONJUISTE MEDEDELING VAN EEN VERKOPEND MAKELAAR OVER AL DAN NIET UITGEVOERD FUNDERINGSHERSTEL

In dit bericht staat centraal of een onjuiste mededeling in de verkoopbrochure over uitgevoerd funderingsherstel, welke verkoopbrochure is opgesteld door de verkopende makelaar, ertoe kan leiden dat de koopovereenkomst wordt vernietigd op grond van dwaling.

In de zaak die aan de rechtbank Amsterdam ter beoordeling voorlag, bleek in de verkoopbrochure te zijn opgenomen dat de aangekochte woning in uitstekende staat verkeerde en dat de fundering negen jaar geleden volledig was vernieuwd. Uit nader funderingsonderzoek, dit nadat diverse lekkages en scheuren in de achtergevel en de vloer van de aangekochte woning waren ontstaan, bleek dat de fundering negen jaar geleden niet deugdelijk was hersteld c.q. deze niet was vernieuwd zoals wel aangegeven in de verkoopbrochure. Omdat door de slechte fundering er sprake was van een gevaarlijke situatie waarbij muurdelen op instorten stonden moest integraal worden overgegaan tot funderingsherstel voor een bedrag aan kosten ad. € 330.000,–. Voorts diende koper vanwege dit herstel zijn woning te verlaten. Koper heeft vervolgens de koopovereenkomst ontbonden op grond van dwaling ex artikel 6:228 BW en vordert primair een verklaring voor recht om deze ontbinding vast te laten stellen in rechte. Koper stelt dat hij de woning niet zou hebben gekocht indien hij wist dat de fundering niet was vernieuwd.

Jurisprudentie

Als de koper van een onroerende zaak zich heeft vergist in bepaalde (wezenlijke) eigenschappen van het gekochte kan de koper de koopovereenkomst vernietigen op grond van dwaling. Van dwaling ex. artikel 6:228 BW is sprake wanneer een overeenkomst is gesloten onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken en deze bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn aangegaan. Veelal gaat het om onjuiste of niet verstrekte inlichtingen van de verkoper. Uit jurisprudentie valt af te leiden dat de omstandigheden van het geval bepalen of al dan niet sprake is van dwaling. Één (enkele) onjuiste mededeling in het verkoopbrochure is niet voldoende om dwaling aan te nemen. Het moet gaan om wezenlijke onjuiste mededelingen in de verkoopbrochure of koopovereenkomst, zo blijkt uitjurisprudentie.

Onjuiste informatie kan ook worden verstrekt door een door de verkoper ingeschakelde derde zoals een makelaar. Aangenomen wordt dat makelaar deskundig is ten gevolge de makelaar ervoor dient zorg te dragen dat de door hem verstrekte informatie juist is.

Verkopend makelaars hebben een zorgplicht ten opzichte van de koper van mededelingen betreffende het verkochte. Indien er – wezenlijke – onjuiste informatie is opgenomen in de verkoopbrochure kan de makelaar worden aangesproken door koper op grond van een onrechtmatige daad. Koper kan er echter ook voor kiezen om de verkoper aan te spreken bijvoorbeeld op grond van dwaling of non conformiteit (7:17 BW). De door de makelaar verstrekte informatie wordt namelijk aan de verkoper toegerekend.

In deze de zaak die ter beoordeling voorlag aan de rechtbank Amsterdam is aangenomen dat de verstrekte informatie door de verkopend makelaar de verkoper valt toe te rekenen. Een onjuiste mededeling dat de fundering is hersteld is dusdanig evident dat dit een geslaagd beroep op dwaling mogelijk maakt.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2014: 3086