Te treffen maatregelen/acties in geval van het niet nakomen van een verbintenis

Een verbintenis is een vermogensrechtelijke relatie tussen twee of meer personen krachtens welke de een (schuldenaar of debiteur) tot een prestatie is verplicht, terwijl de ander (schuldeiser of crediteur) tot de prestatie is gerechtigd. Anders gezegd, je moet wat betalen, leveren of presteren.

Verbintenissen kunnen voortvloeien uit overeenkomst; uit onrechtmatige daad; uit zaakwaarneming; uit onverschuldigde betaling of uit ongerechtvaardigde verrijking. Indien een verbintenis niet wordt nagekomen heeft de schuldeiser of crediteur diverse machtsmiddelen tot zijn/haar beschikking. Te weten:

  • Opschorting;
  • Schadevergoeding;
  • Ontbinding danwel
  • nakoming vorderen

Is nakoming nog mogelijk dan moet je de schuldeiser in verzuim brengen door middel van een ingebrekestelling (6:82 BW) tenzij een van de gevallen van 6:83 BW aan de orde zijn (want dan ben je van rechtswege in verzuim en heb je geen ingebrekestelling nodig). Is nakoming blijvend onmogelijk dan hoef je de schuldenaar niet in verzuim te brengen en kun je direct schadevergoeding eisen. Dit is ook de situatie in geval van een “tijdelijke onmogelijkheid” van nakoming wanneer ontbinding wordt gevorderd. Derhalve is alsdan ook geen verzuim nodig.

De ingebrekestelling is geregeld in de wet in artikel 6:82 BW. Als vereiste hiervoor geldt het doen van een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Indien de nakoming binnen deze termijn uitblijft verkeert de schuldenaar in verzuim.

In procedures gaat het vaak over de beoordeling of een schuldenaar of debiteur deugdelijk in gebreke is gesteld en derhalve in verzuim is geraakt. Is dit niet het geval dan kunnen de machtsmiddelen voornoemd niet worden ingeroepen. Uit jurisprudentie volgt dat wordt getoetst of daadwerkelijk een deugdelijke ingebrekestelling is verzonden, derhalve dat wordt voldaan aan de hiervoor geldende vereisten. Het simpele vermelden boven een brief van “ingebrekestelling” is niet voldoende.

Bij twijfel over het al dan niet moeten verzenden van een ingebrekestelling dient derhalve voor zekerheid te worden gekozen door uitsluitend voor zover benodigd en vereist, alsnog een dergelijke schriftelijke termijnstelling, dit schriftelijk, voor deugdelijke nakoming te versturen aan schuldenaar of debiteur.

Heeft u vragen over verbintenissen en/of het niet nakomen hiervan door schuldenaar of debiteur en/of wenst u te vernemen welke machtsmiddelen u alsdan tot uw beschikking heeft waarbij de juiste stappen worden ondernomen, belt u dan met de procesrechtadvocaten van Team Advocaten met nummer 030-2523520

U kunt ons ook uw vraag per e-mail toezenden door gebruik te maken van deze button: uw vraag. Wij doen ons best daarop binnen korte tijd te reageren.

Kantoor Utrecht

Stadion Galgenwaard

Herculesplein 213, Utrecht

030-252 3520