JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontslag advocaat – arbeidsrecht advocaat

Voor direct contact belt u: 030 252 35 20

Bent u als werkgever of werknemer op zoek naar een ontslag advocaat, een arbeidsrecht advocaat, heeft u omtrent ontslagvergoeding of op ander terrein van het arbeidsrecht vragen, of bent u op zoek naar rechtsbijstand in een arbeidsrechtelijk geschil, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met één van onze ontslag advocaten in Utrecht of Den Bosch. U krijgt dan direct een gespecialiseerde advocaat aan de telefoon.

Ons team van advocaten adviseert niet alleen omtrent arbeidsrecht maar staat u ook als advocaat terzijde in een ontslagprocedure of een geschil met betrekking tot overige aspecten van het arbeidsrecht.

In het navolgende een korte uiteenzetting omtrent ontslag op staande voet en de daartoe opgegeven reden(en):

ontslag op staande voet

Als dringende redenen voor de werkgever worden ingevolge artikel 7:678 lid 1 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren. Bij de beoordeling van die vraag moeten de omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren in de eerste plaats in de beschouwing te worden betrokken de aard en ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt, en verder onder meer de aard van de dienstbetrekking, de duur daarvan en de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben. Ook indien de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

Wil een beroep op een ontslag op staande voet slagen, moet er aldus (onder meer) worden voldaan aan de eisen van het aanwezig zijn van een reden die, gegeven de omstandigheden, zowel objectief als subjectief voldoende dringend is om een ontslag met onmiddellijke ingang te rechtvaardigen.

Het is daarbij aan de partij die zich op een dringende reden beroept om bij betwisting te bewijzen dat er een dringende reden is en dat aan de vereisten voor een beroep daarop is voldaan.

Het ontslag op staande voet is in de wet geregeld in – onder meer – art. 6:677 BW, waarin is bepaald dat ieder der partijen bevoegd is de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij.
Voor een ontslag op staande voet dient aldus sprake te zijn van (a) een dringende reden, die bovendien (b) onverwijld aan werknemer moet zijn medegedeeld.

In beginsel is de ontslaggrond gefixeerd met de redenen die bij de opzegging zijn genoemd. Eerdere gedragingen van de werknemer kunnen niet meetellen bij de beoordeling van de gegrondheid van een ontslag opstaande voet, indien die eerdere gedragingen niet tegelijk met de opzegging zijn genoemd als mede redengevend. Dit is hoogstens anders indien de werknemer dat had moeten begrijpen (zie het arrest van de Hoge Raad van 12 december 1986, NJ 1987, 905).

Indien een werknemer op staande voet wordt ontslagen op grond van meerdere redenen, gaat het om een zogenaamde ‘samengestelde dringende reden’. Dit betekent dat alle afzonderlijke verwijten dienen komen vast te staan, wil geoordeeld kunnen worden dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Op grond van vaste rechtspraak omtrent de ‘samengestelde dringende reden’ zal het ontslag ondanks een niet komen vaststaan van een gedeelte van het aan het ontslag op staande voet ten grondslag liggende feitencomplex kunnen gelden als te zijn verleend om een dringende, onverwijld medegedeelde reden, indien:
a) het vorenbedoeld gedeelte op zich zelf beschouwd wel kan gelden als een dringende reden voor ontslag op staande voet,
b) de werkgever heeft gesteld en ook aannemelijk is, dat hij de werknemer ook op staande voet zou hebben ontslagen, indien hij – anders dan hij blijkens de ontslagaanzegging meende – daarvoor niet meer grond zou hebben gehad dan in rechte is komen vast te staan en
c) dit laatste voor de werknemer in het licht van de gehele inhoud van die aanzegging en de overige omstandigheden van het geval ook duidelijk moet zijn geweest (zie HR 1 september 2006, JAR 2006, 228 en HR 16 juni 2006, JAR 2006, 171). (bron.www.rechtspraak.nl)

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen