Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Disfunctioneren werknemer

  Indien er sprake is van disfunctioneren, dan kan van een werkgever in beginsel worden verwacht dat deze een verbetertraject aanbiedt zodat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog op het gewenste niveau te komen. De vraag ‘hoe lang zo’n verbetertraject dient te duren’,..
 •  

  De schorsing van een statutair bestuurder

  Voorafgaand aan een mogelijk te nemen ontslagbesluit, komt het nog al eens voor dat de wens bestaat om de statutair bestuurder eerst te schorsen Deze schorsing stuit nog al eens op problemen in de praktijk. Waar moet u zoal op letten?Allereerst dienen de statuten van..
 •  

  Ontslag zieke werknemer

  De vraag of een zieke werknemer tijdens ziekte kan worden ontslagen, is een vraag die nog al eens wordt voorgelegd. Hoe zit het ook al weer? De belangrijkste hoofdlijnen luiden als volgt.Ontslag vanwege ziekte is niet mogelijk gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid...
 •  

  Comparitie

   Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling van een zaak, welke meestal wordt bepaald nadat er een conclusie van antwoord (of verweerschrift onder KEI) is ingediend. Uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de comparitie kunnen partijen nog aanvullende stukken in het geding brengen, welke stukken..
 •  

  Voorlopige bewijsmiddelen

  Voorlopige bewijsmiddelen, zoals een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht en een voorlopige plaatsopneming, worden voorafgaand of tijdens een procedure met een verzoekschrift ingeleid en hebben dezelfde bewijskracht als gewone bewijsmiddelen (mits alle partijen bij de behandeling van het verzoek aanwezig zijn geweest).Een voorlopig bewijsmiddel wordt..
 •  

  Doorbreken exoneratieclausule:

   Indien contractpartijen een geschil met elkaar krijgen en er daardoor schade ontstaat, is het uitgangspunt dat de tekortschietende partij aansprakelijk is voor de schade die de wederpartij daardoor lijdt. In veel contracten wordt echter gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de aansprakelijkheid voor schade uit..
 •  

  Opschorting van huurbetalingen

  In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de huur vanwege door hem/haar gestelde gebreken aan het gehuurde, stelt dat hij de huurpenningen niet hoeft te betalen en daarom zich beroept op het recht tot opschorting. De vraag is of de huurder dit..
 •  

  Opeisen geldvordering/stuiting verjaring geldvordering  

  In de praktijk komt het veelvuldig voor dat partijen aan elkaar geld lenen zonder daarover deugdelijke afspraken, zo ontbreken vaak duidelijke afspraken met betrekking tot de opeisbaarheid van de geldlening en/of over de verschuldigde rente.Indien veelal na vele jaren geen aanspraak wordt gemaakt op de..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op