Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature
 •  

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer

  Op 5 februari 2019 is het voorstel tot de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer. De voorgestelde regels over een verlenging van de proeftijd bij vaste contracten en tijdelijke contracten van twee jaar of langer zijn geschrapt, maar het wetsvoorstel gaat..
 •  

  Opzegging huurovereenkomst 7:290 winkelruimte op grond van renovatieplannen

  In deze zaak (gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:RBROT:2018:8918) heeft de rechtbank Rotterdam een opzegging door verhuurder beoordeeld op de voet van 7:269 lid 4 juncto lid 1 sub b BW zijnde een opzegging door de verhuurder wegens renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de..
 •  

  Disfunctioneren werknemer

  Indien er sprake is van disfunctioneren, dan kan van een werkgever in beginsel worden verwacht dat deze een verbetertraject aanbiedt zodat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog op het gewenste niveau te komen. De vraag ‘hoe lang zo’n verbetertraject dient te duren’,..
 •  

  De schorsing van een statutair bestuurder

  Voorafgaand aan een mogelijk te nemen ontslagbesluit, komt het nog al eens voor dat de wens bestaat om de statutair bestuurder eerst te schorsen Deze schorsing stuit nog al eens op problemen in de praktijk. Waar moet u zoal op letten?Allereerst dienen de statuten van..
 •  

  Ontslag zieke werknemer

  De vraag of een zieke werknemer tijdens ziekte kan worden ontslagen, is een vraag die nog al eens wordt voorgelegd. Hoe zit het ook al weer? De belangrijkste hoofdlijnen luiden als volgt.Ontslag vanwege ziekte is niet mogelijk gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid...
 •  

  Comparitie

   Een comparitie van partijen is een mondelinge behandeling van een zaak, welke meestal wordt bepaald nadat er een conclusie van antwoord (of verweerschrift onder KEI) is ingediend. Uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de comparitie kunnen partijen nog aanvullende stukken in het geding brengen, welke stukken..
 •  

  Voorlopige bewijsmiddelen

  Voorlopige bewijsmiddelen, zoals een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht en een voorlopige plaatsopneming, worden voorafgaand of tijdens een procedure met een verzoekschrift ingeleid en hebben dezelfde bewijskracht als gewone bewijsmiddelen (mits alle partijen bij de behandeling van het verzoek aanwezig zijn geweest).Een voorlopig bewijsmiddel wordt..
 •  

  Doorbreken exoneratieclausule:

   Indien contractpartijen een geschil met elkaar krijgen en er daardoor schade ontstaat, is het uitgangspunt dat de tekortschietende partij aansprakelijk is voor de schade die de wederpartij daardoor lijdt. In veel contracten wordt echter gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de aansprakelijkheid voor schade uit..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op