Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature
 •  

  Wanneer kunt u gebruik maken van uw opschortingsrecht?

  Het opschorten van een verbintenis betekent dat u wacht met voldoen aan een contractuele verplichting, totdat uw wederpartij haar verplichting is nagekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een leverancier van u verlangt om een factuur voor een levering van zaken te voldoen, terwijl..
 •  

  De Hoge Raad verplicht werkgevers tot beëindiging van het slapend dienstverband

  Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven omtrent de beëindiging van slapende dienstverbanden. Kort samengevat komt het er op neer dat de werkgever in beginsel gehouden is om in te stemmen met het voorstel van de werknemer om het slapend dienstverband te..
 •  

  Inroepen retentierecht door onder(aannemer)

  Het inroepen van een retentierecht houdt in dat een zaak door een schuldeiser niet wordt afgegeven, totdat een openstaande vordering door de schuldenaar is voldaan. Het bekendste voorbeeld is de garagehouder die de gerepareerde auto niet afgeeft, totdat de klant de reparatienota volledig heeft voldaan...
 •  

  Wat kunt u als schuldeiser doen tegen turboliquidatie van uw schuldenaar?

  In de praktijk komt het regelmatig voor dat een rechtspersoon door een besluit van de algemene vergadering of het bestuur van die rechtspersoon wordt ontbonden, omdat er beweerdelijk geen baten meer aanwezig zijn. De schuldenaar gaat in dat geval niet failliet, maar houdt direct op..
 •  

  Uitvoerbaar bij voorraad verklaren van uitspraken

  De meeste uitspraken/vonnissen worden door de rechtsprekende instantie uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Een partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing heeft gekregen is in beginsel bevoegd deze te executeren, ook indien tegen die beslissing een rechtsmiddel (bij voorbeeld hoger beroep) wordt ingesteld. Bij de..
 •  

  Te treffen maatregelen/acties in geval van het niet nakomen van een verbintenis

  Een verbintenis is een vermogensrechtelijke relatie tussen twee of meer personen krachtens welke de een (schuldenaar of debiteur) tot een prestatie is verplicht, terwijl de ander (schuldeiser of crediteur) tot de prestatie is gerechtigd. Anders gezegd, je moet wat betalen, leveren of presteren.Verbintenissen kunnen voortvloeien..
 •  

  Asbest in onroerend goed: non-conformiteit?

  Er is inmiddels veel jurisprudentie over geconstateerde/vastgestelde asbest in onroerend goed. In deze jurisprudentie wordt vervolgens getoetst of sprake is van non-conformiteit ten gevolge de verkoper aansprakelijk is c.q. kan worden gehouden voor de geleden schade c.q. de directie verwijderingskosten van de asbest en mogelijk..
 •  

  De vervangende machtiging binnen het appartementsrecht

   Als appartementseigenaar heb je voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van andere appartementseigenaren of van de VvE. Andersom is dat ook het geval, de VvE heeft voor sommige handelingen de medewerking of toestemming nodig van één of meerdere appartementseigenaren.Zo kan er bijvoorbeeld toestemming..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen