bedrijfseconomische redenen | Ontslag advocaat

In deze zaak draaait het om ontslag – bedrijfseconomische redenen. Bij een leeftijd van 45 jaar en na een dienstverband van ruim twintig jaar is een ontslag om bedrijfseconomische redenen zonder enige vergoeding kennelijk onredelijk, behoudens bijzondere omstandigheden, zo oordeelde het Gerechtshof Amsterdam. Gelet op de leeftijd van werknemer (“geïntimeerde” genoemd in onderstaande zaak) ] en de lange duur van zijn dienstverband, acht het Gerechtshof het door de kantonrechter vastgestelde bedrag billijk. De financiële omstandigheden van ABC geven geen aanleiding tot het vaststellen van een lager bedrag. Door lang dienstverband eenzijdige ervaring.

Hebt u over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC B.V.,
gevestigd te Hilversum,
APPELLANTE,
procureur: mr. X,

t e g e n

[geïntimeerde],
wonende te [woonplaats],
GEÏNTIMEERDE,
procureur: mr. Y.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna ABC en [geïntimeerde] genoemd.

ABC is bij dagvaarding van 23 november 2005 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de kantonrechter te Hilversum van 24 augustus 2005, onder kenmerk CV 05-2087 gewezen tussen [geïntimeerde] als eiser en ABC als gedaagde.

ABC heeft bij memorie met producties tegen genoemd vonnis twee grieven aangevoerd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, alsnog de vorderingen van [geïntimeerde] geheel zal afwijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties.

Bij memorie van antwoord met één productie heeft [geïntimeerde] de grieven van ABC bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van ABC in de kosten van het hoger beroep.

ABC heeft een akte houdende uitlating producties genomen.

Ten slotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.

2. De feiten

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1.1 tot en met 1.3 een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aangemerkt. Daaromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

3. De beoordeling

3.1. Kort samengevat gaat deze zaak over het volgende. [Geïntimeerde], geboren op 28 augustus 1959, is op 16 april 1984 bij ABC in dienst getreden in de functie van videotechnicus. Laatstelijk was hij werkzaam als technicus en colourist tegen een salaris van € 3.515,- bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. ABC heeft bij brief van 27 juli 2004 op bedrijfseconomische gronden aan het CWI toestemming gevraagd de arbeidsovereenkomst met onder meer [geïntimeerde] te mogen opzeggen. Nadat zij daarvoor toestemming had verkregen, heeft ABC op 29 september 2004 de arbeidsovereenkomst met [geïntimeerde] tegen 1 januari 2005 opgezegd.

3.2. In dit geding vordert [geïntimeerde] – voorzover in hoger beroep nog van belang – dat ABC wordt veroordeeld tot betaling aan hem van een bedrag van € 133.816,05 bruto, althans een in goede justitie te bepalen schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, met de wettelijke rente. Bij het bestreden vonnis heeft de kantonrechter deze vordering toegewezen tot een bedrag van € 39.500,- bruto, met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 20 april 2005 en compensatie van de proceskosten. De kantonrechter heeft daartoe, kort gezegd, overwogen dat ABC aan [geïntimeerde] een redelijke afvloeiingsregeling had moeten aanbieden en dat het ontslag – nu ABC dit niet heeft gedaan – kennelijk onredelijk is. Hiertegen keren zich de grieven, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen.

3.3. ABC heeft de arbeidsovereenkomst met [geïntimeerde] om bedrijfseconomische redenen opgezegd. In het kader van de opzegging is door ABC geen enkele vergoeding aan [geïntimeerde] betaald. Bij het einde van het dienstverband van ruim twintig jaar was [geïntimeerde] 45 jaar. Het hof is van oordeel dat bij deze leeftijd en na een dergelijk lang dienstverband een ontslag om bedrijfseconomische redenen zonder enige vergoeding kennelijk onredelijk is, behoudens bijzondere omstandigheden. Zodanige omstandigheden zijn naar het oordeel van het hof in de onderhavige zaak niet aanwezig. Daartoe overweegt het hof als volgt.

3.4. ABC heeft aangevoerd dat zij [geïntimeerde] tot tweemaal toe een vergoeding heeft aangeboden en dat haar aanbod beide keren door [geïntimeerde] is afgewezen. Op 25 augustus 2004, derhalve een maand na het verzoek aan het CWI, heeft ABC aan [geïntimeerde] een bedrag van € 27.750,27 bruto aangeboden onder voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst per 1 september 2004 zou worden beëindigd. Dit komt weliswaar neer op een aanvulling van de WW-uitkering van [geïntimeerde] tot zijn bij ABC laatstverdiende salaris gedurende (rond) twee jaar, maar de aan het aanbod verbonden voorwaarde zou tot gevolg hebben gehad dat het dienstverband bijna per direct eindigde waardoor [geïntimeerde] zijn salaris over de door ABC in acht te nemen opzegtermijn van drie maanden zou zijn misgelopen. Gelet daarop is het hof van oordeel dat redelijkerwijs niet van [geïntimeerde] gevergd kon worden dat hij op het aanbod inging. Dat laatste geldt ook voor het op 3 december 2004 door ABC gedane aanbod, dat met € 5.000,- bruto – ook in aanmerking genomen de latere beëindigingsdatum – ongunstiger voor [geïntimeerde] was.

3.5. Nadien lieten volgens ABC haar financiële omstandigheden het betalen van een beëindigingsvergoeding niet meer toe. Het hof volgt ABC hierin niet. Vaststaat dat ABC [geïntimeerde] om bedrijfseconomische redenen, gelegen in haar slechte financiële omstandigheden, mocht ontslaan. Hiermee staat echter nog niet vast dat ABC op de datum van het ontslag, 1 januari 2005, niet in staat was om aan [geïntimeerde] een redelijke vergoeding te betalen. Daarvoor is bepalend of de financiële situatie van ABC op die datum zo nijpend was dat zij toen door betaling van een dergelijke vergoeding daadwerkelijk in haar voortbestaan zou zijn bedreigd. Het hof is van oordeel dat dit op basis van de overgelegde financiële gegevens niet aannemelijk is geworden. Dat tegelijk met [geïntimeerde] nog enkele andere werknemers van ABC zijn ontslagen die ook geen vergoeding hebben gekregen, doet – anders dan ABC lijkt te betogen – niet terzake. Uit genoemde brief van 27 juli 2004 aan het CWI volgt namelijk dat in het geval van [geïntimeerde] sprake is van een bijzondere situatie door zijn leeftijd en de omstandigheid dat hij veel langer bij ABC in dienst is geweest dan de overige werknemers voor wie bij die brief toestemming voor ontslag werd gevraagd.

3.6. Tot slot heeft ABC betoogd dat rekening dient te worden gehouden met de omstandigheid dat [geïntimeerde] sinds 3 oktober 2005 een nieuwe baan heeft. Met deze omstandigheid die zich negen maanden na de ontslagdatum (1 januari 2005) heeft voorgedaan kan slechts rekening worden gehouden, indien op 1 januari 2005 reeds kon worden verwacht dat [geïntimeerde] op die termijn een andere passende baan zou vinden. Dat was naar het oordeel van het hof niet het geval, nog daargelaten of de huidige baan van [geïntimeerde] als passend kan worden beschouwd. Bij dit oordeel neemt het hof niet alleen in aanmerking de leeftijd van [geïntimeerde] ten tijde van het ontslag, maar ook het feit dat ABC hem destijds juist heeft ontslagen vanwege de verslechtering van de markt in haar branche terwijl hij ([geïntimeerde]) – gezien zijn door het lange dienstverband wat eenzijdige ervaring – in die branche weer werk moest zien te vinden. Het betoog wordt dan ook verworpen.

3.7. Gelet op de eerder genoemde omstandigheden, te weten de leeftijd van [geïntimeerde] en de lange duur van zijn dienstverband, acht het hof het door de kantonrechter vastgestelde bedrag billijk. De financiële omstandigheden van ABC geven geen aanleiding tot het vaststellen van een lager bedrag.

4. Slotsom

4.1. In het licht van al het voorgaande falen de grieven en dient het bestreden vonnis te worden bekrachtigd.

4.2. ABC heeft nog bewijs aangeboden, maar dit aanbod is niet betrokken op (voldoende) concrete feitelijke stellingen en wordt om die reden gepasseerd.

4.3. ABC zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

5. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter te Hilversum van 24 augustus 2005, onder kenmerk CV 05-2087 gewezen tussen [geïntimeerde] als eiser en ABC als gedaagde;

veroordeelt ABC in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van [geïntimeerde] gevallen en tot op heden begroot op € 248,- aan verschotten en € 1.158,- aan salaris.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Voor vragen en  ondersteuning op het terrein van ontslag om bedrijfseconomische redenen belt u 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – 030 252 35 20. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.