Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens opzegtermijn

Uitgangspunt

In beginsel dient de werknemer die een ontbindingsprocedure start nadat een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf door werkgever is ingediend, aannemelijk te maken dat er sprake is van zodanige veranderingen in de omstandigheden dat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst billijkheidshalve eerder dient te eindigen, dan tegen de dag waarop is opgezegd. Dit wil het verzoek tot ontbinding kunnen worden toegewezen. Een en ander is met zoveel woorden uitgemaakt door de Hoge Raad op 11 december 2009.

Vrij recent heeft de rechtbank Utrecht een oordeel gegeven over een omstandigheid die in dit verband kan worden meegewogen. Deze uitspraak is gepubliceerd op de website rechtspraak.nl (LJN: BV0899).

In rechtsoverweging 4.3. oordeelt de kantonrechter dat het uitgangspunt, zoals hiervoor belicht, toepassing miste.

Geoordeeld werd dat van belang was dat de raadsman van werknemer voorafgaand aan de indiening van het verzoek om een ontslagvergunning door de werkgever, reeds had aangekondigd dat hij een gerechtelijke procedure zou starten, indien partijen niet tot elkaar zouden komen.

Gelet op de inhoud en strekking van die brief moest het werkgever redelijkerwijs duidelijk zijn geweest dat daarmee werd gedoeld op een ontbindingsprocedure en een procedure ter schorsing van het relatiebeding. De werkgever had vervolgens, terwijl partijen nog in onderhandeling waren, zonder voorafgaande mededeling, een ontslagaanvraag bij UWV ingediend.

Omdat de ontbindingsprocedure reeds was aangekondigd door de werknemer en partijen nog in onderhandeling waren ten tijde van indiening van de ontslagaanvraag, is deze kantonrechter van mening dat dit niet tot gevolg heeft dat er een zwaardere toets op het ontbindingsverzoek moet worden toegepast. De verzoekende partij werd derhalve ontvangen in haar verzoek en de kantonrechtersformule is daarbij in ogenschouw genomen (de correctiefactor werd gesteld op 1,25).

Voor werknemers die in een beëindigingstraject zitten, is het dus van belang dat indien de omstandigheden van de zaak zich daarvoor lenen, uitdrukkelijk kenbaar wordt gemaakt dat een ontbindingsprocedure zelf kan worden gestart. zodat de mogelijkheid om alsnog een ontbindingsprocedure te starten, nadat de werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend, wellicht kan worden benut.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan staat één van onze arbeidsrechtadvocaten u graag terzijde.

Contact

ATM Advocaten beschikt over een specialisatie op het gebied van arbeidsrecht. Hebt u vragen omtrent het appartementsrecht dan kunt u altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten te Utrecht, Dordrecht of Den Bosch. U krijgt dan direct een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht aan de telefoon. Bel ons nu op 030-2523520