Faillissement en onroerend goed

Bij een faillissement zijn diverse wederkerige overeenkomsten betrokken die verplichtingen in het leven brachten van beide partijen. Een van die wederkerige overeenkomsten is vaak de overeenkomst van huur. Wanneer de failliet een huurder is van een onroerende dan wel roerende zaak geldt voor de opzegging van de overeenkomst een ander regime dan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

In artikel 39 van de Faillissementswet is bepaald dat zowel de curator als de verhuurder het huurcontract kunnen opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn van tenminste drie maanden. Indien de huurovereenkomst rept van een langere opzegtermijn dan drie maanden kan de overeenkomst op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden. Zijn er echter huurpenningen vooruit betaald, dan blijft de huurovereenkomst in stand tot het moment waarvoor de penningen zijn betaald.

De huurpenningen die zijn verschuldigd vanaf het moment van faillissement zijn boedelschulden. Dat betekent dat verhuurders voor die schulden een hogere rang hebben dan sommige andere schuldeisers. Dat betekent niet gelijk dat de verhuurder dergelijke schulden ook zal terugkrijgen. Van de boedelschuld worden namelijk ook medewerkers van de failliet betaald en de salaris van de curator.

Voor schulden die zijn ontstaan uit misgelopen huurpenningen van vóór het faillissement geldt dat zij worden beschouwd als concurrente vorderingen. Veel van die vorderingen zullen niet meer worden uitbetaald aan de schuldeisers, simpelweg omdat er vaak geen geld meer is in de boedel om te verdelen. Houders van boedelschulden, pandrechthouders en hypotheekhouders zullen – voor zover mogelijk – als eerste worden uitbetaald.

Overige gevolgen met betrekking tot de huur en het faillissement kunnen ook zien op bijvoorbeeld de ontruiming van het pand. Dit is normaliter een concurrente vordering, maar indien een curator onzorgvuldig handelt, kan dit een boedelschuld opleveren.

Bij faillissementen krijgt een verhuurder zelden zijn vorderingen terug. Als verhuurder staat u echter sterker wanneer u een zekerheidsrecht heeft verbonden aan de vorderingen uit de huur. Indien u hier meer informatie over wenst, dan wel dat wij u bijstaan bij een (mogelijk) faillissement van uw huurder, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer: 030 252 35 20.