Geschillenregeling voor ruziënde aandeelhouders

Conflicten tussen aandeelhouders van een (besloten of naamloze) vennootschap komen veel voor. Zo kunnen botsende ideeën over de onderneming of tegengestelde belangen uiteindelijk tot een onwerkbare situatie leiden.

Bij twee aandeelhouders die ieder 50% van de aandelen houden, kan dat er toe leiden dat er geen besluiten binnen de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden genomen, omdat er geen meerderheid van stemmen is. Ook in andere stemverhoudingen kunnen er onwerkbare situaties ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer een meerderheidsaandeelhouder besluiten neemt ten nadele van de minderheidsaandeelhouder(s) terwijl dit niet noodzakelijkerwijs in het belang van de vennootschap is.

Om dergelijk onwenselijke en onwerkbare situaties tussen aandeelhouders het hoofd te bieden, bestaat er de geschillenregeling (art. 2:335 BW e.v.). Die heeft twee varianten:

De eerste variant betreft uitstoting. Aandeelhouders die samen tenminste een derde van de aandelen in de vennootschap houden, kunnen een gedwongen overdracht vorderen van de aandelen van de medeaandeelhouder. Dat kunnen zij doen als de medeaandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. Met andere woorden, een aandeelhouder kan door zijn medeaandeelhouders uitgestoten worden als hij het vennootschappelijk belang dusdanig schaadt of heeft geschaad. Na uitstoting kan de rust in de vennootschap dan weer terug keren.

Andersom is ook mogelijk en ziet op uittreding. Een aandeelhouder kan zijn medeaandeelhouder(s) dwingen om zijn aandelen over te nemen, omdat de medeaandeelhouder(s) zijn rechten en belangen zodanig hebben geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. Na deze uittreding is de aandeelhouder ‘verlost’ van zijn medeaandeelhouder(s) en kan de rust in de vennootschap terugkeren. Er wordt hier niet naar het belang van de vennootschap gekeken, maar naar het belang van de aandeelhouder die wenst uit te treden.

Als in de statuten geen afspraken zijn gemaakt over de waardering van de aandelen, zal de prijs van de over te nemen aandelen vastgesteld worden door een deskundige die door de rechtbank wordt benoemd.

TEAM Advocaten treedt vaak op bij geschillen tussen aandeelhouders. Mocht u hier zelf verwikkeld in zijn of vragen over hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.