Stuiting van een (bestuursrechtelijke) dwangsom – bestuursrecht advocaten

Op de stuiting van verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen, zijn de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing (HR 28 juni 2002, NJ 2003, 676). Een verjaring kan worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (artikel 3:317, lid 1, BW). De verjaringstermijn voor dwangsommen is zes maanden (artikel 5:35 Awb). Als de verjaring wordt gestuit, begint telkens een nieuwe termijn van zes maanden te lopen.

Een tot een persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt (artikel 3:37, lid 3, BW). De bewijslast ligt bij de verzender. Ook in het bestuursrecht geldt dat een besluit bekend wordt gemaakt door toezending of uitreiking aan de belanghebbende en als de belanghebbende stelt dat hij het besluit niet heeft ontvangen, is het aan de verzender om de toezending of uitreiking te bewijzen (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: ABRvS) 4 november 2009, LJN: BK 1937). (bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u omtrent de stuiting van een (bestuursrechtelijke) dwangsom verder vragen of behoefte aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.