Geen concurrentiebeding – onrechtmatig handelen

In beginsel staat het een werknemer, met wie geen concurrentiebeding is overeengekomen, vrij om na afloop van zijn dienstverband zich in concurrentie te begeven met zijn ex-werkgever. Niet toelaatbaar is echter het afhandig maken van klanten van de ex-werkgever, met name indien dit direct na het einde van het dienstverband geschiedt, met gebruikmaking van de kennis en gegevens die hij uit hoofde van de vroegere dienstbetrekking heeft verkregen. In dat geval is sprake van onrechtmatig handelen van de werknemer.

Hebt u over een concurrentiebeding of onrechtmatig handelen vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en overeenkomstenrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 58916 / KG ZA 07-141

Vonnis van 25 september 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABC B.V. ,
gevestigd te Borsele, kantoorhoudende te Nieuwdorp, gemeente Borsele,
eiseres,
procureur mr. X,

tegen

1.  [gedaagde sub 1],
wonende te Heinkenszand, gemeente Borsele,
2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CLEANING B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Ritthem, gemeente Vlissingen,
gedaagden,
advocaat mr. Y.

1.  Het procesverloop
Het dossier bevat de volgende processtukken:
–  de dagvaarding
–  de brief van mr. Helmig van 17 september 2007 met producties
–  de faxbrief van mr. Jongepier van 18 september 2007 met producties
–  pleitnotities van de zijde van mr. Helmig.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 18 september 2007, waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

2.  De feiten
2.1.  ABC B.V.  houdt zich onder meer bezig met het inzamelen en verwerken van maritieme en landgebonden afvalstoffen en is gespecialiseerd in alle soorten van scheepscleaningen.

2.2.  [gedaagde sub 1] was tot 1 maart 2007 als werknemer in dienst bij ABC B.V.  (en bij haar rechtsvoorganger Martens Scheeps- en Industriereiniging B.V.). Er bestond geen schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen [gedaagde sub 1] en ABC B.V. . Er is geen concurrentie- of relatiebeding overeengekomen.

2.3.  [gedaagde sub 1] heeft in zijn functie van meewerkend voorman met name gewerkt op de werf Scheldepoort in Vlissingen.

2.4.  Scheldepoort was een belangrijke klant van ABC B.V. . Gedurende vele jaren heeft ABC B.V.  het grootste deel van de schoonmaakwerkzaamheden aan boord van schepen die Scheldepoort aandeden verricht.

2.5.  [gedaagde sub 1] verricht per 1 maart 2007 werkzaamheden voor CLEANING B.V..

2.6.  CLEANING B.V. is opgericht op 1 februari 2007 en houdt zich met name bezig met het reinigen van schepen. Directeur van CLEANING B.V. is de heer [directeur], die van 1 januari 2003 tot november 2005 directeur is geweest van ABC B.V. .

2.7.  Sinds [gedaagde sub 1] voor CLEANING B.V. werkzaamheden verricht, heeft Scheldepoort niet langer ABC B.V.  ingeschakeld voor werkzaamheden, maar CLEANING B.V.. Sinds 2 mei 2007 heeft ABC B.V.  geen opdrachten meer gehad van Scheldepoort. [gedaagde sub 1] is deels hetzelfde werk blijven doen.

2.8.  Van de zeven werknemers van ABC B.V.  die op Scheldepoort werkzaam waren, zijn er vijf in dienst getreden bij CLEANING B.V..

3.  Het geschil
3.1.  ABC B.V.  vordert [gedaagde sub 1] te verbieden, voor de duur van één jaar vanaf de datum van dagvaarding, middellijk of onmiddellijk, werkzaamheden te verrichten voor, of contacten te (laten) onderhouden met CLEANING B.V. en Scheldepoort, op straffe van een dwangsom van € 2.500,– per dag. Tevens vordert ABC B.V.  CLEANING B.V. te verbieden voor de duur van één jaar vanaf de datum van dagvaarding [gedaagde sub 1] middellijk of onmiddellijk, werkzaamheden te laten verrichten voor, of contacten te (laten) onderhouden met Scheldepoort, op straffe van een dwangsom van € 5.000,– per dag. Tenslotte vordert ABC B.V.  hoofdelijke veroordeling van [gedaagde sub 1] en CLEANING B.V. tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van € 100.000,– en hoofdelijke veroordeling in de proceskosten, vermeerderd met rente.
ABC B.V.  stelt dat [gedaagde sub 1] en CLEANING B.V. onrechtmatig handelen jegens ABC B.V. , als gevolg waarvan ABC B.V.  schade lijdt. Hoewel er geen concurrentie- of relatiebeding is overeengekomen tussen ABC B.V.  en [gedaagde sub 1] pleegt [gedaagde sub 1] toch onrechtmatige concurrentie jegens ABC B.V. . [gedaagde sub 1] is er de oorzaak van dat ABC B.V.  Scheldepoort als klant is kwijtgeraakt.
Blijkens vaste jurisprudentie is van ongeoorloofde concurrentie in ieder geval sprake indien de werknemer een substantieel deel van de klanten van de werkgever stelselmatig benadert met gebruikmaking van gegevens van de werkgever met als doel cliënten of werknemers ertoe te bewegen over te stappen naar het concurrerende bedrijf. Van werknemers die slechts kort uit dienst zijn mag extra zorgvuldigheid worden verwacht. Daarnaast voert ABC B.V.  meerdere bijzondere omstandigheden aan die de handelwijze van [gedaagde sub 1] onrechtmatig maken.
Ook CLEANING B.V. handelt onrechtmatig jegens ABC B.V. , niet alleen vanwege misbruik van de door [directeur] bij ABC B.V.  opgedane kennis en ervaring (die aan CLEANING B.V. moet worden toegerekend), maar vooral omdat CLEANING B.V. via het in dienst nemen dan wel inhuren van [gedaagde sub 1] Scheldepoort als klant van ABC B.V.  afhandig heeft gemaakt. CLEANING B.V. handelt onrechtmatig jegens ABC B.V.  door te profiteren van de postcontractuele onzorgvuldigheid en onrechtmatige daad van [gedaagde sub 1].
De door ABC B.V.  geleden schade wordt door haar begroot op een bedrag van € 1.202.205,–.

3.2.  [gedaagde sub 1] en CLEANING B.V. voeren verweer. Zij betwisten primair dat zij onrechtmatig hebben gehandeld jegens ABC B.V.  en subsidiair dat ABC B.V.  schade heeft geleden of dat de door ABC B.V.  gestelde schade zo groot is.
Een ex-werknemer die niet aan een concurrentiebeding is gebonden, heeft in beginsel het recht om zijn voormalig werkgever te beconcurreren. Slechts indien sprake is van bijzondere omstandigheden wordt aangenomen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie.
Aan de door ABC B.V.  genoemde voorwaarden voor oneerlijke concurrentie is niet voldaan. [gedaagde sub 1] heeft niet een substantieel deel van de klanten van ABC B.V.  benaderd, laat staan stelselmatig. [gedaagde sub 1] heeft geen gebruik gemaakt van gegevens van ABC B.V.  en heeft niet tot doel gehad om cliënten of werknemers te bewegen over te stappen naar CLEANING B.V..
[gedaagde sub 1] en CLEANING B.V. betwisten dat [gedaagde sub 1], [directeur] en/of CLEANING B.V. Scheldepoort heeft/hebben bewogen om niet langer zaken toe doen met ABC B.V. . Het is Scheldepoort die actie heeft ondernomen. Dit is een vrije commerciële keuze van Scheldepoort.
Ook de andere door ABC B.V.  genoemde bijzondere omstandigheden doen zich in deze niet voor, althans leiden niet tot onrechtmatigheid.
CLEANING B.V. handelt evenmin onrechtmatig jegens ABC B.V. . [directeur] had geen concurrentie- relatiebeding met ABC B.V. . Hij heeft anderhalf jaar na zijn vertrek bij ABC B.V.  een nieuwe vennootschap CLEANING B.V. opgericht. Nadat [gedaagde sub 1] bij hem had gesolliciteerd heeft hij hem in dienst genomen.
Op grond van het voorgaande dient de vordering tegen [gedaagde sub 1] te worden afgewezen. Het staat [gedaagde sub 1] vrij om bij CLEANING B.V. in dienst te treden. Er is sprake van een vrije arbeidskeuze. ABC B.V.  heeft niet aangetoond dat [gedaagde sub 1] zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie. De vordering tegen CLEANING B.V. dient, gelet op het voorgaande, eveneens te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding, nu niet aan de wettelijke vereisten voor toewijzing van een geldvordering is voldaan.

4.  De beoordeling
4.1.  In beginsel staat het een werknemer, met wie geen concurrentiebeding is overeengekomen, vrij om na afloop van zijn dienstverband zich in concurrentie te begeven met zijn ex-werkgever. Niet toelaatbaar is echter het afhandig maken van klanten van de ex-werkgever, met name indien dit direct na het einde van het dienstverband geschiedt, met gebruikmaking van de kennis en gegevens die hij uit hoofde van de vroegere dienstbetrekking heeft verkregen. In dat geval is sprake van onrechtmatig handelen van de werknemer.
In casu is onvoldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde sub 1] en/of CLEANING B.V. Scheldepoort actief hebben benaderd om de schoonmaakwerkzaamheden voortaan door CLEANING B.V. te laten uitvoeren en niet meer door ABC B.V. . In tegendeel, ter zitting heeft de heer Hoondert, directeur van ABC B.V. , verklaard dat Scheldepoort hem bij navraag heeft meegedeeld dat zij “bij [gedaagde sub 1] is gebleven.” Blijkbaar is het Scheldepoort zelf die actie heeft ondernomen. Hoewel voorstelbaar is dat de overgang van Scheldepoort voor wat betreft haar schoonmaakwerkzaamheden van ABC B.V.  naar CLEANING B.V. voor ABC B.V.  ingrijpende gevolgen met zich brengt, kan, gelet op het voorgaande, niet worden geconcludeerd dat de handelwijze van [gedaagde sub 1] onrechtmatig is. Nu niet vaststaat dat [gedaagde sub 1] onrechtmatig heeft gehandeld, staat ook niet vast dat CLEANING B.V. onrechtmatig heeft gehandeld. Hetgeen overigens door ABC B.V.  is aangevoerd met betrekking tot onrechtmatig handelen door [directeur]/CLEANING B.V. is onvoldoende onderbouwd en leidt evenmin tot de conclusie dat sprake is van onrechtmatig handelen.
Uit het voorgaande volgt dat de vordering tot een voorschot op schadevergoeding eveneens dient te worden afgewezen.
4.2.  ABC B.V.  zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.

5.  De beslissing
De rechtbank

5.1.  wijst de vorderingen van ABC B.V.  af,

5.2.  veroordeelt ABC B.V.  in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde sub 1] en CLEANING B.V. tot op heden begroot op EUR 251,00 wegens griffierechten en EUR 1.054,– wegens procureurssalaris.

(bron: www.rechtspraak.nl)