Ontslag Advocaat | Ontslag op staande voet wegens plakje kaas

Ontslag op staande voet wegens weggeven van een product (plakje kaas). Kantonrechter acht ontslag gelet op alle omstandigheden van het geval een te zware maatregel.

Mocht u omtrent arbeidsrecht en/of ontslag verdere vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Vonnis
RECHTBANK LEEUWARDEN
Sector kanton

Locatie Heerenveen

zaak-/rolnummer: 296404 \ CV EXPL 09-5675

vonnis van de kantonrechter d.d. 20 januari 2010

inzake

[werkneemster],
hierna te noemen: [werkneemster],
wonende te [woonplaats],
eiseres,
procederende met toevoeging,
gemachtigde: mr. X,

tegen

de vennootschap onder firma V.O.F.  h.o.d.n. McDonald’s Restaurant Lemmer,
gevestigd te Lemmer,
en haar vennoten:
[vennoot 1],
en
[vennoot 2],
beiden wonende te [woonplaats],
gedaagden,
hierna te noemen: McDonald’s,
gemachtigde: Y.

Procesverloop
1.  Ingevolge het tussenvonnis van 28 oktober 2009 is op 3 december 2009 een comparitie gehouden. Hiervan is procesverbaal opgemaakt.

Vervolgens is wederom vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Motivering

De verdere beoordeling van het geschil

2.  Als gesteld en erkend, dan wel als niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud der overgelegde producties staat het volgende vast.

2.1.  [werkneemster] is op 5 september 2008 bij McDonald’s in dienst getreden in de functie van medewerker Fastfood WML tegen een salaris van € 8,24 bruto per uur, exclusief 8% vakantietoeslag en eventuele overige toeslagen. De arbeidsovereenkomst is laatstelijk voor bepaalde tijd verlengd tot 4 september 2009.

2.2.  In “McDonald’s huisregels” staat onder de kop “Verboden; bij niet naleven kan ontslag volgen” onder meer vermeld: Geef geen producten weg aan vrienden, familie en/of collega’s. Dit geldt ook voor producten die moeten worden weggegooid.”.

2.3.  [werkneemster] is op 30 maart 2009 op staande voet ontslagen wegens – zo blijkt uit de ontslagbrief – “het weggeven van een product wat niet besteld was door een collega die op pauze ging”.

3.  [werkneemster] vordert – gelet op de door haar gemachtigde ter comparitie gegeven toelichting – vijf maanden salaris inclusief vakantietoeslag, zijnde in totaal € 4.265,47 bruto, te vermeerderen met wettelijke rente. Volgens [werkneemster] is er geen sprake van een dringende reden die ontslag op staande voet rechtvaardigt. [werkneemster] stelt dat haar collega bij haar een hamburger had besteld met de mededeling “Maak hem maar zo voedzaam mogelijk; doe er maar een plakje kaas op.”. [werkneemster] heeft aan dit verzoek voldaan omdat ze dit haar collega niet durfde te weigeren. Voorts stelt [werkneemster] dat zij niet wist of haar collega voor een hamburger of een cheeseburger betaald had, aangezien zij niet met haar collega heeft afgerekend.

4.  McDonald’s heeft aangevoerd dat er – alle omstandigheden van het geval in ogenschouw nemend en de wederzijdse belangen tegen elkaar afwegend – sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. [werkneemster] heeft de door McDonald’s opgestelde en gehanteerde huisregels overtreden. Een collega van [werkneemster] heeft een (gewone) hamburger besteld en betaald. Aan deze hamburger is een plakje kaas toegevoegd, waardoor er geen sprake meer is van een hamburger maar van een cheeseburger; dit is een duurder product. Deze huisregels worden strikt toegepast en bij niet-naleving wordt conform de huisregels gehandeld. Volgens McDonald’s is de objectieve reden voor het ontslag gelegen in het ontvreemden van eigendommen van de werkgever. De subjectieve reden is gelegen in het feit dat van McDonald’s niet kon worden gevergd het dienstverband met [werkneemster] voort te zetten na het incident. McDonald’s heeft ter onderbouwing van haar standpunt enige jurisprudentie in het geding gebracht. Voorts heeft McDonald’s er op gewezen dat [werkneemster] herhaaldelijk te laat op het werk verscheen en dat [werkneemster] in een eerder stadium is aangesproken op het nuttigen van friet op de werkvloer.

5.  De kantonrechter oordeelt als volgt.
In de huisregels van McDonald’s staat vermeld dat bij het niet naleven van de daar genoemde verboden ontslag kan volgen. Eén van die regels is het weggeven van producten aan vrienden, familie of collega’s. Vast staat dat [werkneemster] een plakje kaas heeft weggegeven aan een collega. Dit betekent echter niet dat er daarmee direct sprake is van een dringende reden en dat de enige te treffen maatregel het geven van ontslag op staande voet is. Gelijk de huisregels vermelden kan ontslag volgen. Anders dan McDonald’s kennelijk meent, dient voor de beoordeling van het handelen van [werkneemster] te worden gekeken naar de gang van zaken, waarbij de exacte gang van zaken niet eens bepalend is. In dat kader acht de kantonrechter onder meer van belang dat onweersproken is gesteld dat het initiatief voor het weggeven van het plakje kaas niet is uitgegaan van [werkneemster], maar van haar collega. Voorts acht de kantonrechter van belang dat niet aannemelijk is geworden dat [werkneemster] de bedoeling had om te handelen in strijd met de huisregels of enige andere regel. Zo heeft ze niet heimelijk gehandeld, maar heeft zij de hamburger/cheeseburger verpakt in een cheeseburgerverpakking en deze willen overhandigen aan haar collega. Daarbij komt dat McDonald’s [werkneemster] ook niet in de gelegenheid heeft gesteld een toelichting te geven op haar handelen. De heer [vennoot 1] heeft in dat kader ter gelegenheid van de comparitie verklaard dat hij geen idee had waarom [werkneemster] er een cheeseburger van had gemaakt. Voorts dient te worden meegewogen dat – hoewel de waarde niet doorslaggevend is – het hier wel slechts gaat om een plakje kaas, waardoor er sprake was van een geringe stijging van de verkoopwaarde van de hamburger. Tot slot acht de kantonrechter van belang dat McDonald’s kennelijk met twee maten meet, nu zij de bewuste collega niet op staande voet heeft ontslagen. Dat zulks het gevolg is van het feit dat de manager heeft ingrepen voordat de collega de hamburger/cheeseburger in ontvangst nam, acht de kantonrechter een weinig plausibele reden. Gelet op alle omstandigheden van het geval was het daadwerkelijk geven van een ontslag op staande voet naar het oordeel van de kantonrechter een te vergaande maatregel. Ontslag op staande voet dient immers een ultimum remedium te zijn. Dat McDonald’s hier niet had kunnen volstaan met een minder zware sanctie, zoals een schriftelijke waarschuwing, is niet gebleken. Dat [werkneemster] reeds eerder was gewaarschuwd wegens te laat komen en wegens het eten van friet op de werkvloer maakt het bovenstaande niet anders, te meer nu het hier gaat om algemene en veiligheidsregels en niet om “verboden” gedragingen.

6.  Nu McDonald’s de vordering van [werkneemster] voor het overige niet heeft betwist, acht de kantonrechter deze toewijsbaar, met dien verstande dat de gevorderde rente zal worden toegewezen als na te melden.

7.   McDonald’s zal als de in het ongelijk te stellen partij worden verwezen in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt McDonald’s tot betaling aan [werkneemster] van een bedrag groot € 4.265,47 (zegge: vierduizendtweehonderdvijfenzestig euro en 47 cent), te vermeerderen met de wettelijke rente over € 812,47 vanaf 1 mei 2009 tot 1 juni 2009, over € 1.624,94 vanaf 1 juni 2009 tot 1 juli 2009, over € 2.437,41 vanaf 1 juli 2009 tot 1 augustus 2009, over € 3.249,88 vanaf 1 augustus 2009 tot 30 september 2009 en over € 4.062,35 vanaf 30 september 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt McDonald’s in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [werkneemster] begroot op € 400,– wegens salaris en op € 293,98 wegens verschotten, waarvan te voldoen aan de Rechtbank Leeuwarden:
€ 156,– wegens in debet gesteld griffierecht;
€ 85,98 wegens explootkosten;
€ 400,– wegens salaris gemachtigde.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent arbeidsrecht en/of ontslag verdere vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.