Profiteren van andermans wanprestatie

Volgens vaste jurisprudentie (onder meer HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 en HR 26 januari 2007, NJ 2007, is het profiteren van andermans wanprestatie onrechtmatig indien aan twee cumulatieve vereisten is voldaan:
a. de aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij, kort gezegd, wanprestatie pleegt tegenover een derde;
b. er sprake is van bijkomende omstandigheden die op zichzelf of samen met de kennis over de wanprestatie, onrechtmatigheid meebrengen.