Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

Eerste kamer stemt in met initiatiefvoorstel Wet herziening partneralimentatie

De eerste kamer is op 21 mei 2019 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie (Wetsvoorstel 34231). Door dit wetsvoorstel wordt de duur van partneralimentatie korter. Naar alle waarschijnlijkheid treedt deze nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking.

Kortere alimentatieduur

De alimentatieduur wordt verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alimentatiegerechtigden (mits zij behoeftig zijn) vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren alimentatie kunnen ontvangen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar partneralimentatie betalen.

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel zijn drie uitzonderingen gemaakt:

  1. In het geval van jonge kinderen tot twaalf jaar: de verplichting tot partneralimentatie eindigt niet eerder dan op het tijdstip waarop de uit het huwelijk van de echtgenoten geboren kinderen de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt.
  2. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dat vijftien jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, dan eindigt de verplichting niet eerder dan op het tijdstip dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  3. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en dienst leeftijd meer dan tien jaren lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud na tien jaar.

Hardheidsclausule

De nieuwe wet kent ook een zogenoemde “hardheidsclausule”. Als beëindiging van de partneralimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde dan kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde alsnog verlenging van de termijn vaststellen.

Voor wie gaat de nieuwe wet gelden?

De nieuwe wet gaat gelden voor partneralimentaties die na 1 januari 2020 worden vastgesteld. Op dit moment lopende alimentatieverplichtingen worden dus niet geraakt door de nieuwe wet. De nieuwe wettelijke regels zijn van toepassing op een uitkering tot levensonderhoud die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tussen partijen is overeengekomen of waarbij het inleidende verzoekschrift is ingediend op of na inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Deze nieuwe wetgeving zal ook gaan gelden bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap. De gewijzigde wetsartikelen zijn van overeenkomstige toepassing verklaard.