Boetebeding in overeenkomst met consument

Consumentenrecht / overeenkomstenrecht. Boetebeding in overeenkomst met consument.

Indien in een gerechtelijke procedure jegens een consument aanspraak wordt gemaakt op boete die is verbeurd ingevolge een overeenkomst, dient de rechter op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie (o.a. 4 juni 2009, C 243/08) ambtshalve te beoordelen of een boete beding onredelijk bezwarend is. Bij de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is een indicatieve lijst gevoegd van mogelijk oneerlijke bedingen; het boetebeding is daarop vermeld als onderdeel e.

Ook indien de leverancier belang heeft bij de bepaling op overtreding waarvan de boete is gesteld (bijvoorbeeld: het voorkomen van misbruik) is een boete beding onredelijk bezwarend indien de bedongen boete niet gelimiteerd is en niet in redelijke verhouding staat tot het mogelijke nadeel dat de leverancier lijdt. In dat geval moet het boete beding pp grond van art. 3:40 jo 6:233 onder a BW als nietig worden beschouwd. (bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u op het terrein van consumentenrecht / overeenkomstenrecht (contractenrecht) vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.