Het vernietigen van een besluit van de VVE

Het vernietigen van een besluit van de VVE

Als je in een woning woont dat deel uitmaakt van een gebouw dat is opgesplitst in appartementen, dus eigenaar bent van een appartementsrecht, dan ben je automatisch ook lid van de zogenaamde Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE). Dit is een rechtspersoon die zich inzet voor de belangen van de gemeenschappelijke appartementseigenaren. Hierbij kan je denken aan het onderhoud van de liften, de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten, maar ook het nemen van besluiten. Een besluit kan voor bewoners anders uitpakken dan gehoopt.

In de wet is daarom voorzien in mogelijkheden om tegen een dergelijk besluit op te komen. Ten eerste art. 5:130 BW, op grond waarvan je als appartementseigenaar binnen één maand na de dag waarop je van het besluit kennis hebt genomen of had kunnen nemen om vernietiging van dit besluit kan vragen bij de kantonrechter. Ten tweede kan op grond van art. 5:121 BW om zogenaamde ‘vervangende machtiging’ verzocht worden bij de kantonrechter. Deze grondslag is, in tegenstelling tot voornoemde artikel, niet aan een termijn gebonden.

Aanvangstermijn art. 5:130 lid 2 BW

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 21 juni 2019 (HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022) duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer voornoemde termijn van een maand begint te lopen. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien de verzoeker waartegen het besluit is genomen aanwezig was bij de algemene leden vergadering waarbij het besluit werd genomen, dan begint de termijn direct na de vergadering te lopen. In deze uitspraak is daaraan toegevoegd dat in beginsel van een appartementseigenaar verwacht mag worden dat hij binnen een week na de vergadering informatie over het besluit inwint. Echter, indien het bijvoorbeeld gebruikelijk is dat besluiten per mail worden verspreid, dan vangt de termijn aan vanaf deze bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Wanneer is een besluit vernietigbaar?

Naast de eventuele termijn moet er ook sprake zijn van een ‘vernietigbaar’ besluit. Uit art. 2:15 BW blijkt dat hier sprake van is indien het besluit:

  • in strijd is met de wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
  • in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
  • in strijd is met het reglement.

Er is sprake van strijd met de redelijkheid en billijkheid indien de VvE bij een redelijke afweging van alle betrokken belangen het besluit niet had kunnen nemen. Dit is een ruim criterium waar veel situaties onder kunnen vallen. Denk aan een besluit dat genomen is terwijl het niet op de agenda stond, of indien de vergadering niet op de juiste wijze bijeengeroepen is.

Concluderend sta je als appartementseigenaar niet met lege handen indien je het oneens bent met een besluit van de VvE. De wet biedt handvatten om daartegen op te komen door het besluit te vernietigen. Hierbij is het wel van belang dat je de eventuele termijn in acht neemt en sprake is van een vernietigbaar besluit in de zin van art. 2:15 BW.