Aansprakelijkheid bij overname van een klantenbestand

Aansprakelijkheid bij de overname van een klantenbestand

Stel: in opdracht van een opdrachtgever verricht een opdrachtnemer werkzaamheden bij de klanten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verkoopt zijn klantenbestand aan een derde met recht op nabetaling die afhankelijk is van de omzet die de koper verdient met de van opdrachtgever gekochte “klanten”. Opdrachtgever zegt de overeenkomst van opdracht op met opdrachtnemer die vervolgens de voormalige klanten van opdrachtgever gaat bedienen. Als gevolg hiervan loopt opdrachtgever de nabetaling mis. Is opdrachtnemer aansprakelijk tegenover de opdrachtgever?

In een dergelijk situatie zal de beoordeling van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever in beginsel afhangen van de specifieke bepalingen en voorwaarden als overeengekomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als er bij de overneming van het klantenbestand van opdrachtgever door opdrachtnemer geen sprake is van een schending van de overeenkomst of onrechtmatig handelen, kan het moeilijk zijn om de opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de overname.

Als er echter sprake is van schending van een beding in de overeenkomst, zoals een non-concurrentiebeding of vertrouwelijkheidsclausules, kan de opdrachtnemer mogelijk aansprakelijk worden gesteld. Het niet naleven van dergelijke bepalingen kan leiden tot schending van contractuele verplichtingen en aldus wanprestatie opleveren in de zin van art. 6:74 BW.

Naast de mogelijkheid van wanprestatie kan een dergelijke manier van bedrijfsvoering ook andere wettelijke grondslagen voor aansprakelijkheid opleveren. Zo kan men denken aan aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige concurrentie of schending van vertrouwen. Volgens rechtspraak is er sprake van onrechtmatige concurrentie als aan een viertal vereisten wordt voldaan, namelijk;

  1. Opdrachtnemer benadert stelselmatig en substantieel klanten, leveranciers of personeelsleden van de voormalige opdrachtgever;
  2. Hierbij gaat het om vaste klanten, leveranciers of personeelsleden, dus klanten etc. die langdurig met de voormalige opdrachtgever zijn verbonden;
  3. opdrachtnemer maakt gebruik van vertrouwelijke kennis en gegevens die hij bij de voormalige opdrachtgever tijdens zijn dienstverband heeft verkregen; en
  4. en heeft op die manier de waarde van de onderneming van de voormalige opdrachtgever, die de ex-opdrachtnemer mee heeft helpen opbouwen, aangetast.

 

Of er sprake zal zijn van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever bij de overname van het klantenbestand van opdrachtgever zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Met name de contractuele bepalingen zullen hierbij dus een grote rol spelen.