JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Consumentenkoop – ontbinding overeenkomst geen verzuimvereiste

Artikel 7:22 BW luidt als volgt:

1.  Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:
a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3.
3. Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid 1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5 van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.
4. De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

Aldus is volgens het bepaalde in artikel 7:22 BW bij een consumentenkoop de koper bevoegd om een koopovereenkomst ingeval de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt te ontbinden en zodra herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel indien de verkoper daartoe niet binnen redelijke termijn of zonder ernstige overlast is overgegaan.

In de meeste andere gevallen – wanneer geen sprake is van consumentenkoop – dient de koper voorafgaand aan de ontbinding van een overeenkomst in gebreke te zijn gesteld (sommatiebrief) om een toestand van verzuim te doen ontstaan welke in die gevallen nodig is om tot ontbinding te kunnen overgaan.

Artikel 7:22 BW kent in afwijking daarvan dit verzuimvereiste niet.

Daaraan zij nog toegevoegd, dat een ontbinding van de overeenkomst geen terugwerkende kracht heeft, maar een verbintenis tot ongedaanmaking doet ontstaan van reeds geleverde prestaties ontstaan. De geleverde zaak zal moeten worden teruggeven, en de koper dient de betaalde koopprijs terug te ontvangen.

Hebt u omtrent overeenkomstenrecht vragen of behoefte aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Deel dit verhaal:
TEAM Advocaten

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen