De voor- en nadelen van het Weens Koopverdrag

De voor- en nadelen van het Weens Koopverdrag

 Het Weens koopverdrag is een internationaal verdrag dat betrekking heeft op internationale koopovereenkomsten tussen professionele partijen, waarvan de koopovereenkomsten betrekking hebben op een roerende zaak. Dit verdrag is dus niet van toepassing op consumenten. Het verdrag bevat regels omtrent onder andere levering, betaling van de koopprijs en gebrekkige prestaties. Het Weens Koopverdrag is supranationaal recht, wat betekent dat het verdrag voorrang heeft op het Nederlandse recht. Het is toegestaan om in een overeenkomst dit verdrag uit te sluiten. In de praktijk gebeurt dit vaak als partijen niet bekend zijn met het Weense Koopverdrag. Dit kan echter nadelig uitpakken, omdat het Weens Koopverdrag voor de verkoper gunstigere bepalingen bevat dan het Burgerlijk Wetboek.

Een voordeel voor de verkoper is dat het Weens Koopverdrag een strengere voorwaarde stelt aan ontbinding dan het Burgerlijk Wetboek. Op grond van het burgerlijk wetboek is iedere tekortkoming een grond voor ontbinding. Het verdrag stelt echter dat er sprake moet zijn van een wezenlijke tekortkoming.

Ook bevat het Verdrag een bepaling die stelt dat de koper binnen twee jaar na aflevering van de roerende zaak contact moet opnemen met de verkoper, anders verliest de koper al zijn rechten. Dit heet de fatale termijn. Een voorbeeld van een recht dat na twee jaar verloren gaat is het recht op schadevergoeding bij een tekortkoming. Het Nederlandse recht kent deze termijn niet. In beginsel is de verkoper daardoor onbeperkt aansprakelijk. Het Weens Koopverdrag beschermt de verkoper met de fatale termijn.

Het Verdrag kent echter ook nadelen voor de verkoper. Zo acht het Verdrag de algemene voorwaarden minder snel van toepassing dan het Nederlandse recht. Om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, moet de verkoper de algemene voorwaarden ter beschikking stellen aan de koper. In het Nederlandse recht is hiervoor een verwijzing naar de algemene voorwaarden voldoende. Echter zal volgens het Verdrag de verkoper meer moeten doen om de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter beschikking te stellen. Een enkele verwijzing, wat het Nederlandse recht als voorwaarde stelt, voldoet niet volgens het Verdrag.

Daarnaast stuurt het Verdrag aan op schadevergoeding en niet op vervanging of herstel van de afgeleverde zaak, zoals in het Nederlandse recht wel het geval is. De verkoper is op grond van het Verdrag dus eerder een schadevergoeding verschuldigd dan volgens het Nederlandse recht. Ook deze regels zijn in het nadeel van de verkoper.

Het Weens Koopverdrag bevat dus regels voor internationale koopovereenkomsten tussen professionele partijen. Het Verdrag bevat zowel voor- als nadelen voor de verkoper. In sommige gevallen kan het Verdrag voordeliger zijn dan de toepassing van het Nederlandse recht. Daarom is het in de praktijk van belang dat partijen de bepalingen van het Weens Koopverdrag kennen en goed nadenken voordat zij het Verdrag in de overeenkomst uitsluiten.