Wet allocatie arbeid door intermediairs

Wet allocatie arbeid door intermediairs

De huidige arbeidsmarkt verschilt sterk van de arbeidsmarkt van een aantal decennia geleden. Waar men in de 20e eeuw overwegend een vast arbeidscontract op basis van loondienst had, verschilt dit tegenwoordig. Veelal jongeren werken nu op basis van detachering. Om deze arbeidsverhoudingen in goede banen te leiden, is de wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) in het leven geroepen. In deze blog worden enkele aspecten van de Waadi uitgelicht.

De Waadi roept enkele belangrijke verboden en verplichtingen in het leven voor degene die de arbeidskrachten ter beschikking stelt. Allereerst kent de Waadi het verbod om een arbeidskracht ter beschikking te stellen, zonder dat degene die dit doet op de juiste wijze staat geregistreerd bij de KvK zoals de registratieplicht van art. 7a Waadi dit voorschrijft. Een onderneming of persoon welke arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet aldus in het handelsregister worden ingeschreven met een vermelding van het feit dat deze onderneming activiteiten verricht welke het ter beschikkingstelling van arbeidskrachten behelst.

Ten tweede wordt het door de Waadi verboden om een tegenprestatie te bedingen van de arbeidskracht in het geval van arbeidsbemiddeling. Dit volgt uit art. 3 lid 1 Waadi. Degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt mag aldus geen tegenprestatie vorderen van de arbeidskracht welke wordt uitgeleend. Dit verbod geldt klaarblijkelijk voor gevallen waarin de arbeidsbemiddelaar een bepaald tarief in rekening brengt, maar er bestaan ook minder duidelijke gevallen waarin het gaat om een verboden tegenprestatie. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

Vervolgens wordt er in art. 9a van de Waadi een belemmeringsverbod in het leven geroepen. Dit verbod houdt in dat het degene die de arbeidskrachten ter beschikking stelt wordt verboden om na afloop van de terbeschikkingstelling, de arbeidskracht te belemmeren in het sluiten van een arbeidsovereenkomst met het bedrijf waaraan de arbeidskracht is uitgeleend. Een beding met een dergelijke strekking is nietig.

Naast de hierboven vermelde verboden, kent de Waadi ook een aantal belangrijke verplichtingen. Het gaat in dit geval om verscheidene administratie- en informatieverplichtingen waaraan de arbeidsbemiddelaar zich moet houden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over een identificatieplicht van art. 7a Waadi of de informatieplicht betreffende de arbeidsvoorwaarden.

Al met al kan dus geconcludeerd worden dat de Waadi een aanzienlijke hoeveelheid verplichtingen en verboden in het leven roept. Het is van belang dat een arbeidsbemiddelaar zich aan deze verplichtingen houdt.