Incasso – nep deurwaarder | Incasso advocaat

Incasso – advocaat. Ter incasso van een door eiseres gemotiveerd betwiste en mogelijk verjaarde vordering, verspreidt gedaagde een groot aantal sommatiebrieven in de woon- en werkomgeving van eiseres. Die brieven wekken ten onrechte de indruk afkomstig te zijn van een gerechtsdeurwaarderskantoor. De voorzieningenrechter acht deze handelwijze onrechtmatig en veroordeelt gedaagde de incassomaatregelen te staken.

Mocht u omtrent incasso vragen hebben of behoefte aan een advocaat kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies altijd kosteloos.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 145092 / KG ZA 08-201

Vonnis in kort geding van 24 april 2008

in de zaak van

[Eiseres],
wonende te Heemstede,
eiseres,
advocaat mr. X,

tegen

1.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XYZ INCASSO B.V.,
gevestigd te Heemskerk,
gedaagde,
verschenen in persoon.

Eiseres zal hierna [eiseres] worden genoemd. Gedaagden zullen worden aangeduid als
XYZ Incasso, XYZ Holding en [gedaagde 3]. De bestuurder van XYZ Incasso zal hierna [bestuurder] genoemd worden.

1.  De procedure

1.1.  Het verloop van de procedure blijkt uit:
–  de dagvaarding
–  de mondelinge behandeling
–  de pleitnota van [eiseres]
–  de pleitnota van XYZ Holding.

1.2.  Ten slotte is vonnis bepaald.

2.  De feiten

2.1.  [eiseres] heeft in 1997 aan [gedaagde 3] opdracht verstrekt om verbouwingswerkzaamheden uit te voeren in haar woning te Heemstede. Over de kwaliteit van het door [gedaagde 3] geleverde werk is een geschil ontstaan. [eiseres] heeft naar aanleiding daarvan haar rechtsbijstandverzekering ingeschakeld. Op verzoek van de verzekering heeft een bouwkundig expertisebureau in juni 1998 de kosten van herstel van de gebreken en het voltooien van het werk vastgesteld op ƒ 32.525,–. [eiseres] heeft die werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Het geschil met [gedaagde 3] is nimmer tot een oplossing gekomen.

2.2.  Deurwaarder [deurwaarder] en [bestuurder] hebben tot 9 juni 2006 een samenwerkingsverband gehad, waarin [deurwaarder] de gerechtsdeurwaardersactiviteiten voor zijn rekening nam en [bestuurder] de incassopraktijk. [deurwaarder] en [bestuurder] hielden via hun persoonlijke holdings de aandelen in XYZ Holding BV (XYZ Holding), welke vennootschap weer de aandelen hield in de werkmaatschappijen waarin de incassopraktijk en de gerechtsdeurwaardersactiviteiten plaatsvonden.

2.3.  Per 9 juni 2006 is de samenwerking geëindigd. XYZ Holding heeft de aandelen in de werkmaatschappijen overgedragen aan de persoonlijke holdings van [deurwaarder] en [bestuurder]. Sindsdien houdt Veltkamp Holding BV alle aandelen in XYZ Incasso BV en Mellema Holding BV alle aandelen in Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema BV. XYZ Holding is een inactieve vennootschap geworden.

2.4.  XYZ Incasso biedt onder de naam Cash® een product aan waarmee ondernemingen druk kunnen uitoefenen op hun debiteuren. Op de website van XYZ Incasso is hierover het volgende te lezen.
“(…)
Cash®producten

Cash®Tekstlogo
Het Cash®Tekstlogo geeft u de mogelijkheid om uw briefpapier, facturen en aanmaningen van dit logo te voorzien. Dit heeft een preventieve werking.
(…)
Cash®Zegel
Uw correspondentie kan worden voorzien van een Cash®zegel. Dit zegel is voorzien van een uniek nummer. Bij gebruik op uw aanmaning bijvoorbeeld, zal deze autoriteit krijgen en eerder serieus genomen worden.
(…)
Cash®Sommatie
De Cash®Sommatie is een sommatie op Cash®briefpapier. Hierin sommeren wij uw debiteur binnen 5 dagen de vordering te voldoen.
(…)
Cash®Overeenkomst
€ 175,00 per jaar
Cash®Zegel gratis en Cash®Sommaties á € 5,00
(…)
Om Cash® producten te kunnen gebruiken dient u een overeenkomst af te sluiten. U kunt deze direct online afsluiten.
(…)
Opdrachtgever kan door akkoord te gaan met deze overeenkomst gebruik maken van de incassofaciliteiten van XYZ Incasso B.V. en Cash®.
(…)”
Een voorbeeld van een Cash®Sommatie is als bijlage 1. aan dit vonnis gehecht.

2.5.  Ten tijde van de samenwerking tussen [deurwaarder] en [bestuurder] bood XYZ Incasso BV een met Cash® vergelijkbaar product aan onder de naam InCash.

2.6.  Op 27 februari 2003 is tussen XYZ Incasso BV en De Thuiswacht Multi-Diensten, het eenmansbedrijf van [gedaagde 3], een overeenkomst tot stand gekomen waarbij De Thuiswacht voor € 150,00 InCash Zegels en InCash sommaties van XYZ Incasso BV heeft gekocht.

2.7.  In maart 2008 is, zowel per (aangetekende) post als per fax, een groot aantal sommaties verstuurd naar het woonadres van [eiseres], alsook naar diverse poliklinieken en afdelingen van het ziekenhuis waar zij als oogarts werkt.
Bovenaan de sommatiebrieven staat steeds vermeld
“MELLEMA & VELTKAMP
Gerechtsdeurwaarderskantoor
Incasso”
In de brieven wordt verwezen naar een factuur van Thuiswacht Multi-diensten d.d. 23 november 2005 ad euro 115.187,67 en wordt [eiseres] gesommeerd binnen twee dagen euro 146.269,87 te storten op het rekeningnummer van De Thuiswacht Multi-diensten.
Tevens wordt vermeld:
“Bij gebreke van betaling zijn wij genoodzaakt verdere rechtsmaatregelen te treffen en zullen terstond beslagleggen op uw goederen en/of uw faillissement bij de rechtbank Amsterdam aanvragen, aangezien u meerdere schuldeisers niet betaalt.”
De sommatiebrieven zijn verzonden namens Mellema & Veltkamp, Afdeling Incasso.
Onderaan de brieven staat:
“XYZ Cash® is een incassoproduct van XYZ Incasso BV”, dan wel
“Cash® is een incassoproduct van Mellema & Veltkamp”.

Een voorbeeld van de aan [eiseres] verzonden sommatiebrieven is als bijlage 2. aan dit vonnis gehecht.
Soortgelijke aanmaningen zijn binnen het ziekenhuis verspreid.

3.  Het geschil

3.1.  [eiseres] vordert dat de voorzieningenrechter gedaagden bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, op straffe van verbeurte van een dwangsom zal veroordelen (de voorzieningenrechter leest:) iedere incassomaatregel jegens [eiseres], anders dan het uitbrengen van een dagvaarding en het inleiden van een gerechtelijke procedure, te staken, waarbij onder incassomaatregelen mede worden begrepen het zenden van brieven, faxen en e-mails, het doen van telefoontjes en het brengen van persoonlijke bezoeken.

3.2.  XYZ Incasso, XYZ Holding en [gedaagde 3] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.  De beoordeling

4.1.  [eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat het versturen van tientallen sommatiebrieven en -faxen naar haar woon- en werkadres jegens haar onrechtmatig is, onder meer omdat door die brieven en faxen diverse personen in haar woon- en werkomgeving ten onrechte de indruk hebben kunnen krijgen dat het haar gewoonte is haar schuldeisers niet te betalen. Daardoor is haar goede naam als oogarts aangetast.
Voorts stelt [eiseres] zich op het standpunt dat, indien [gedaagde 3] naar aanleiding van de verbouwingswerkzaamheden in 1997 al een vordering op haar heeft gehad, die vordering door verjaring is tenietgegaan.

4.2.  Ter zitting heeft mr. Bornhaupt voornoemd uiteengezet dat de aan [eiseres] verzonden sommaties niet van XYZ Holding afkomstig zijn, dat XYZ Holding geen enkele vennootschapsrechtelijke relatie heeft met XYZ Incasso en geen zakelijke relatie met [gedaagde 3] of De Thuiswacht Multi-Diensten. Zij heeft voorts verklaard dat XYZ Holding bereid is [gedaagde 3] en XYZ Incasso te sommeren om geen brieven en faxen meer te versturen waarin wordt gesuggereerd dat dergelijke relaties wel bestaan. Daarop heeft [eiseres] de vordering, voor zover ingesteld tegen XYZ Holding, ingetrokken, zodat deze geen bespreking meer behoeft.

Ten aanzien van de vordering voor zover ingesteld tegen [gedaagde 3]

4.3.  [gedaagde 3] heeft zich tegen de vordering verweerd door aan te voeren dat de gewraakte sommaties niet van hem afkomstig zijn. Op grond van het verhandelde ter zitting en de overgelegde producties is echter voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde 3] de hand heeft gehad in de gewraakte wijze van incasso. Immers, er is een groot aantal faxen verstuurd naar verschillende faxnummers, kennelijk alle faxnummers die vielen te associëren met het Spaarne Ziekenhuis, waar [eiseres] werkzaam is. Die faxen zijn alle afkomstig van een faxnummer waarvan [gedaagde 3] ter zitting heeft erkend dat het zijn faxnummer is.
Voorts heeft [gedaagde 3] erkend dat hij een groot aantal aanmaningen heeft verstuurd.
Gegeven dit een en ander is ook aannemelijk dat hij de hand heeft gehad in het verspreiden van de aanmaningen binnen het ziekenhuis. Het gaat daarbij om dezelfde praktijk en precies dezelfde aanmaningen, die eruit zien als kopieën.

4.4.  Deze wijze van incasso is jegens [eiseres] onrechtmatig. Daarvoor is in de eerste plaats redengevend dat daarbij briefpapier wordt gebruikt – al dan niet door trucage tot stand gebracht – waarmee in strijd met de werkelijkheid de indruk wordt gewekt dat de sommaties afkomstig zijn van een deurwaarderskantoor, hetgeen de sommaties op zichzelf al onrechtmatig maakt.
De inhoud van de sommaties versterkt die onrechtmatigheid, waarbij de voorzieningenrechter met name betekenis toekent aan de exorbitante oXYZang van de gepretendeerde vordering in combinatie met het ontbreken van een verwijzing naar eerdere onvoldane sommaties, de ultrakorte betalingstermijn van twee dagen en de in het vooruitzicht gestelde faillissementsaanvraag. Voorts wordt het anders dan op het privé adres laten bezorgen of betekenen van de sommaties nodeloos belastend geacht. Dit een en ander spreekt temeer waar ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de vordering is verjaard.

4.5.  [gedaagde 3] heeft nog aangevoerd dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de sommaties omdat hij ten tijde van het verzenden daarvan in Parijs verbleef. De sommaties zijn volgens [gedaagde 3] mogelijk verstuurd door een ondergeschikte. Dit verweer kan [gedaagde 3] echter niet baten. Op grond van de uitlatingen van [gedaagde 3] ter zitting is aannemelijk dat deze ondergeschikte hierbij handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak, zodat [gedaagde 3] daarvoor aansprakelijk is.

4.6.  [gedaagde 3] heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat de verjaring van de vordering is gestuit en heeft kenbaar gemaakt dat hij voornemens is door te gaan met incassomaatregelen jegens [eiseres]. Dit rechtvaardigt toewijzing van een voorziening als gevraagd, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden. [gedaagde 3] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Ten aanzien van de vordering voor zover ingesteld tegen XYZ Incasso

4.7.  Zoals blijkt uit de onder de feiten opgenomen beschrijving van de relaties tussen de verschillende vennootschappen van [deurwaarder] en [bestuurder] en het als bijlage 3 aan dit vonnis gehechte organogram is XYZ Incasso feitelijk de voortzetting van XYZ Incasso BV, de voorheen bestaande incassopraktijk van gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema en Veltkamp.

4.8.   De sommaties konden verzonden worden doordat XYZ Incasso BV in 2003 het product InCash aan [gedaagde 3] heeft verkocht. Niet vastgesteld kan worden of de aanduiding XYZ in het briefhoofd ook als uitvloeisel van die verkoop is gebruikt; in ieder geval geldt dat wel voor het zogenaamde tekstlogo.

4.9.  Het als incassobureau “in de markt zetten” van de mogelijkheid om een onderschrift als in de sommaties wordt gebruikt -waarin wordt aangeleund tegen een aanduiding die associaties met een regionaal bekende deurwaarder oproept- te gebruiken onder brieven die niet van dit incassobureau uitgaan en op de inhoud waarvan door deze geen controle wordt uitgeoefend, is onrechtmatig tegenover de geadresseerden van deze brieven.
Met het gebruik van dit onderschrift kan immers de schijn worden gewekt dat een ambtsdrager aan wie op het terrein van de privaatrechtelijke rechtshandhaving bevoegdheden zijn toebedeeld, inhoudelijke betrokkenheid heeft bij de incasso. De geadresseerde denkt wellicht dat verdergaande maatregelen ophanden zijn, omdat die door een gezaghebbende afzender in het vooruitzicht worden gesteld. Het is juist dit intimiderend effect dat wordt beoogd.
De omstandigheid dat het briefpapier in 2003 is geleverd en dat de rechtspersoon van wie het afkomstig is niet meer bestaat maakt dit niet anders. Onderdeel van de verantwoordelijkheid voor de ontbinding van deze rechtspersoon is het zorgdragen dat het aan klanten verschafte briefpapier wordt teruggehaald, althans niet meer wordt gebruikt.

4.10.  [bestuurder] heeft verklaard dat hij een overzicht heeft van alle klanten aan wie hij zijn “product” geleverd heeft. Teneinde te voorkomen dat dit “product” gebruikt wordt voor incassoactiviteiten richting [eiseres] zou hij er goed aan doen de klanten te waarschuwen dat dit gebruik niet is toegestaan. Hij kan daartoe echter niet worden veroordeeld omdat dit niet is gevorderd. Nu voorts niet is gebleken dat XYZ Incasso rechtstreeks bemoeienis heeft gehad met het versturen van de gewraakte sommaties naar [eiseres] zal de vordering tegen XYZ Incasso worden afgewezen, met veroordeling van [eiseres] in zoverre in de kosten van het geding.

5.  De beslissing

De voorzieningenrechter

ten aanzien van [gedaagde 3]

5.1.  veroordeelt [gedaagde 3] iedere incassomaatregel jegens [eiseres] anders dan het uitbrengen van een dagvaarding en het inleiden van een gerechtelijke procedure te staken totdat een executoriale titel is verkregen, waarbij onder incassomaatregelen mede wordt verstaan het zenden van brieven, faxen en e-mails, het doen van telefoontjes en het brengen van persoonlijke bezoeken,

5.2.  bepaalt dat [gedaagde 3] voor iedere keer dat hij in gebreke mocht blijven aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen een dwangsom verbeurt van EURO 5.000,–, zulks tot een maximum van EURO 100.000,–,

5.3.  veroordeelt [gedaagde 3] in de kosten van het geding tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van [eiseres] begroot op EURO 339,44 aan verschotten en EURO 816,– aan procureurssalaris,

5.4.  verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.  wijst af het meer of anders gevorderde,

ten aanzien van XYZ Incasso

5.6.  weigert de gevraagde voorzieningen,

5.7.  veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van XYZ Incasso begroot op EURO 254,– aan verschotten,

5.8.  verklaart vorenstaande kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent incasso vragen hebben of behoefte aan een advocaat kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies altijd kosteloos.