Correct gebruik van algemene voorwaarden

Correct gebruik van algemene voorwaarden

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Deze worden onder andere op websites geplaatst en geraadpleegd indien bedrijven aansprakelijk worden gesteld. Het is echter belangrijk dat de algemene voorwaarden geldig zijn en daarnaast van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst. In deze blog wordt uitgelegd wat algemene voorwaarden zijn en hoe u deze het beste van toepassing kan laten zijn op een overeenkomst.

Algemene voorwaarden

De wettelijke definitie van het begrip ‘algemene voorwaarden’ is neergelegd in artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze definitie zijn algemene voorwaarden ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.’ Kortom, het zijn bepalingen die bedoeld zijn om in meerdere overeenkomsten opgenomen te worden. Denk hierbij aan bepalingen die de bevoegde rechter aanwijzen (forumkeuze) of de uitsluiting van aansprakelijkheid regelen (exoneratiebeding). Omdat de bepalingen meerdere keren gebruikt worden, mag de tekst ervan niet de kern van het beding omschrijven. Een kernbeding bevat onder andere de door de wederpartij te betalen prijs, de hoeveelheid, het gewicht of de kwaliteit van verkochte soortzaken.

Toepasselijkheid

Om de door uw bedrijf opgestelde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de gesloten overeenkomst, is het belangrijk dat u de wederpartij hiervan op de hoogte brengt. Het enkel verwijzen naar uw algemene voorwaarden op de opdrachtbevestiging of factuur is onvoldoende. Het is belangrijk dat de wederpartij redelijkerwijs de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en deze (bij voorkeur) uitdrukkelijk aanvaardt. Het aanvaarden van algemene voorwaarden kan plaatsvinden door bijvoorbeeld te tekenen voor de toepasselijkheid ervan of door op ‘akkoord’ te klikken indien er sprake is van een overeenkomst die via het internet tot stand is gekomen.

Heeft u de wederpartij geen redelijke mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dan heeft u niet voldaan aan de informatieplicht en zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar op grond van artikel 6:235 Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kunnen de voorwaarden worden vernietigd als ze onredelijk bezwarend zijn. Kiest de wederpartij ervoor de algemene voorwaarden daadwerkelijk te vernietigen, dan zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst. Het is dus belangrijk dat aan de informatieplicht wordt voldaan.

Aan de informatieplicht kan worden voldaan door middel van het verstrekken van een papieren versie aan de wederpartij ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst, of het via internet ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden. In het laatste geval is het echter van belang dat de wederpartij de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan voor latere kennisneming. Het is voldoende om de algemene voorwaarden als pdf-document naar de wederpartij te mailen.

Bewijslast

Zorg er altijd voor dat u kunt bewijzen dat de algemene voorwaarden tijdig ter kennisneming aan de wederpartij zijn verstrekt. Indien de wederpartij van mening is dat de algemene voorwaarden niet tijdig zijn ontvangen, rust de bewijslast bij u. In dat geval moet u het tegendeel kunnen bewijzen.

Kortom, er komt veel kijken bij het correct gebruik en opstellen van algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat u stap voor stap nagaat of de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst en dat ze niet onredelijk bezwarend zijn. Ze zijn enkel van toepassing indien de wederpartij, na redelijke mogelijkheid tot kennisneming, de voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft geaccepteerd.