De rechtspositie van omwonenden van een bouwperceel

De rechtspositie van omwonenden van een bouwperceel

Dat een bouwperceel naast de deur vervelend kan zijn, is bekend. Geluidsoverlast, rommel in de straat, maar ook schade aan de eigen woning kan het gevolg zijn van de bouwwerkzaamheden die plaatsvinden. Maar wat zijn uw rechten als u schade aan uw woning ondervindt als gevolg van de bouwwerkzaamheden?

 De vereisten van art. 6:162 BW

Indien uw schade aan uw woning ondervindt, kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad van het bouwbedrijf jegens u. Om het bouwbedrijf aansprakelijk te stellen op grond van een onrechtmatige daad, moet er aan een aantal vereisten zijn voldaan. Als eerste moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad die toegerekend kan worden aan het bouwbedrijf. Daarnaast moet de schade aan uw woning zijn ontstaan door het onrechtmatig handelen van het bouwbedrijf. Indien er aan deze vereisten is voldaan, is er sprake van een onrechtmatige daad en dient het bouwbedrijf de schade aan uw woning vergoeden.

Onrechtmatige daad

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 28 september 2021 uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of een bouwbedrijf aansprakelijk was voor de schade aan een woning. De reden dat deze schade was ontstaan, was doordat er bouwverkeer over de weg moest die vlak langs de woning liep. Hierdoor waren er scheuren ontstaan in de woning. Volgens het Hof moet de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad, beoordeeld worden aan de hand of er in strijd is gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Een invulling van deze norm is te zien in het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 11 september 2019. De rechtbank oordeelde dat er onrechtmatig was gehandeld omdat het bouwbedrijf in strijd had gehandeld met de op hun rustende zorgplicht. Een ander bouwbedrijf handelde volgens de rechtbank Den Haag onrechtmatig omdat er geen voorzorgsmaatregelen genomen waren. Het onrechtmatig handelen door een bouwbedrijf kan dus verschillende oorzaken hebben.

Toerekenbare onrechtmatige daad

Volgens de uitspraak van 28 september 2021 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kan een onrechtmatige daad ook aan een bouwbedrijf worden toegerekend. Op grond van art. 6:162, lid 3 BW is de daad toe te rekenen, omdat deze krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van een bouwbedrijf komt. Dit komt doordat de oorzaak van de onrechtmatige daad in de verhouding tussen het bouwbedrijf en u, als eiser, voor de rekening van het bouwbedrijf komt.

Schade en causaal verband

Dat er schade aan een woning is ontstaan, is vaak met het blote oog te zien. Maar om aan te tonen dat deze schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden is het van belang om een deskundige te huren. Deze deskundige zal ook de volledige schade kunnen onderzoeken, naast de schade die met het blote oog te zien is, kan ook er schade zijn ontstaan aan de fundering van de woning. Daarnaast is het oordeel van de deskundige ook nodig om het causale verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade vast te stellen. Wanneer u stelt dat er een sprake is van een onrechtmatige daad, bent u volgens art. 150 Rv de persoon die hier bewijs voor moet leveren, hierbij zal de rechtbank zwaar wegen aan het oordeel van een deskundige.

Conclusie

Kortom wanneer u schade aan uw woning heeft als gevolg van de bouwwerkzaamheden in de buurt van uw woning, kunt u het bouwbedrijf aansprakelijk stellen voor uw schade op grond van een onrechtmatige daad. Hiervoor is het van belang dat er sprake is van een toerekenbare, onrechtmatige daad door het bouwbedrijf. Daarnaast moet er sprake zijn van een causaal verband tussen de schade aan uw woning en de bouwwerkzaamheden. Hierbij is het van belang om zelf bewijs aan te leveren, een deskundige kan u hier bij helpen.