DE UBO-REGISTRATIEVERPLICHTING: TRANSPARANTIE EN COMPLIANCE

De UBO-registratieverplichting: Transparantie en Compliance

In een steeds meer geglobaliseerde wereld, waar financiële transacties grensoverschrijdend plaatsvinden, is transparantie essentieel om witwassen, belastingontduiking en andere vormen van financiële criminaliteit te bestrijden. In lijn met dit doel hebben veel landen, waaronder Nederland, de UBO-registratieverplichting ingevoerd. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en verwijst naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk de controle heeft over of profiteert van een juridische entiteit, zoals een bedrijf of stichting.

Een UBO is de persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, zoals een bedrijf. Het kan gaan om een natuurlijk persoon die direct of indirect ten minste 25% van de aandelen of stemrechten bezit, of op andere wijze controle uitoefent over de entiteit. In sommige gevallen kan een UBO ook een persoon zijn die op andere gronden als UBO wordt aangemerkt, zoals wanneer een persoon feitelijk zeggenschap heeft over de entiteit. Indien geen UBO kan worden geïdentificeerd, worden de bestuurders van de vennootschap aangemerkt als zogeheten pseudo-UBO’s. Het hoofddoel van de UBO-registratieverplichting is het vergroten van de transparantie in het financiële systeem. Door de identificatie en registratie van de UBO’s wordt het moeilijker voor criminele organisaties om hun activiteiten achter juridische entiteiten te verbergen.

Entiteiten, zoals vennootschappen, coöperaties, trusts en stichtingen, zijn verplicht om hun UBO’s te identificeren en deze informatie te melden bij het UBO-register. Het UBO-register is een centrale database waarin de gegevens van UBO’s worden opgeslagen. De verplichte gegevens omvatten de naam, geboortedatum, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. De verplichting om de UBO te melden geldt in de volgende situaties:

  1. Nieuw opgerichte entiteiten: Bij de oprichting van een nieuwe entiteit moeten de UBO-gegevens binnen een bepaalde termijn worden aangeleverd bij het UBO-register. Dit moet plaatsvinden voordat de entiteit wordt ingeschreven in het handelsregister.
  2. Bestaande entiteiten: Bestaande entiteiten hebben de verplichting om hun UBO-gegevens te melden bij het UBO-register. De termijn voor het aanleveren van deze informatie was aanvankelijk op 27 september 2020, maar deze termijn is verlengd tot 27 maart 2022.

Het is belangrijk voor entiteiten om ervoor te zorgen dat ze tijdig aan deze verplichting voldoen om sancties te voorkomen. Het niet naleven van de UBO-registratieverplichting kan leiden tot verschillende sancties, variërend van administratieve boetes tot strafrechtelijke vervolging. Advocaten spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van hun cliënten bij de naleving van de UBO-registratieverplichting. Ze kunnen helpen bij het identificeren van de UBO’s en het verzamelen van de benodigde gegevens voor registratie. Bovendien kunnen advocaten adviseren over de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de UBO-registratieverplichting en de mogelijke gevolgen van niet-naleving.