Echtscheiding – omgangsregeling hond, voorlopige voorziening

De voorlopige voorzieningen die voor de duur van de echtscheidingsprocedure kunnen worden verzocht zijn limitatief opgesomd in artikel 822 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Daarin is omgang met dieren niet geregeld. Een gezelschapsdier kan – anders dan een bijvoorbeeld een hulpdier of een dier ter uitoefening van beroepsbezigheden niet worden beschouwd als een goed voor dagelijks gebruik als bedoeld in artikel 822 lid 1 onder b Rv. Bovendien gaat het in dat artikelonderdeel om een ordemaatregel die een eenmalige overdracht beoogt te bewerkstelligen van goederen van de ene naar de andere partij en niet om een gedeelde gebruiksregeling zoals bij een omgangsregeling.(bron: www.rechtspraak.nl)