Berichten getagd met Incasso

Buitengerechtelijke incassokosten

Artikel 6:96 lid 6 BW bepaalt dat vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten door een consument eerst verschuldigd kan worden nadat de schuldenaar na het intreden van verzuim, bedoeld in artikel 6:81 BW, onder vermelding van de gevolgen van uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die volgens de nadere regels als bedoeld in lid 5 worden gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

Informatieplicht schuldenaar en lijfsdwang

Hebt omtrent de informatieplicht van een schuldenaar en/of lijfsdwang vragen of behoefte aan rechtsbijstand kunt u ons bereiken op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Wij verbinden u direct door met een van onze incasso advocaten. Een eerste advies is altijd kosteloos.

Informatieplicht schuldenaar omtrent inkomens- en vermogenspositie en voor verhaal vatbare goederen

Een schuldenaar is in beginsel  verplicht een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen te verschaffen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen.

Vordering op gefailleerde rechtspersoon verjaart niet

Hebt u omtrent de verjaring van een vordering en/of de stuiting daarvan vragen hebben dan wel behoefte hebben rechtsbijstand, bel ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitleg overeenkomst en eventueel executiegeschil

Op de huurovereenkomst staan de handtekeningen van verhuurder en die van A, B en C afzonderlijk. Ingevolge het bepaalde in artikel 157 Rechtsvordering levert een onderhandse akte, waartoe de schriftelijk getekende huurovereenkomst gerekend dient te worden, tussen partijen dwingend bewijs op. Partijen A, B en C konden dit dwingend bewijs ontkrachten middels tegenbewijs maar dat hebben zij nagelaten. Uit de omstandigheden die voor de rechtbank zijn gepresenteerd kan worden afgeleid dat het de pandakte niet naar haar letterlijke tekst moet worden uitgelegd. Het moet gelezen worden als was het pandracht door De Kamer verstrekt tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst van partijen A, B en C te vorderen heeft of zal krijgen.Mocht u omtrent het voorgaande vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.

Incasso geldvordering in kort geding – vereisten

Geldvordering in kort geding – vereisten. Hebt u omtrent een geldvordering in kortgeding – vereisten vragen kunt u kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze incasso advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Interne fraude bij bestellingen – wie betaald de rekening?

Centraal in deze zaken staat dat [persoon 2] bij Afnemer fraude heeft gepleegd. [persoon 2] heeft op naam en voor rekening van Afnemer bestelde en geleverde producten doorverkocht, terwijl Afnemer ervoor heeft betaald (met uitzondering van het bedrag waarvan in conventie in beide zaken betaling wordt gevorderd).

Incasso kort geding – buitenlandse incasso | ATM Incasso advocaten

Hebt u omtrent incasso van geldvorderingen vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze incasso advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze incasso advocaten aan de telefoon. Onze advocaten in Utrecht zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Incasso kort geding – incasso advocaten

Incasso kort geding. Vordering strandt op het criterium dat boven redelijke twijfel moet zijn verheven dat de rechter in een eventuele bodemprocedure tot toewijzing van een (deel van) de vordering zal komen. Daarvan is – zonder nadere bewijslevering – op voorhand niet gebleken.

Incasso geldvordering | Incasso advocaat

Incasso geldvordering. Degene die een procedure start omdat hij betaling van een factuur wil, moet alle argumenten daarvoor aan de rechter voorleggen in de dagvaarding. Voorts kan in geval van consumentenkoop betaling niet meer worden gevorderd als de klant twee jaren lang niets van de schuldeiser heeft vernomen. Dit kan los van een termijn soms ook het geval zijn als de schuldeiser lang wacht met het versturen van facturen en er ook andere omstandigheden zijn die erop wijzen dat de schuldeiser geen betaling meer verlangt.

BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op