Aansprakelijkheid bemiddelaar wegens tekortschieten verplichtingen overeenkomst van opdracht

Aansprakelijkheid bemiddelaar wegens tekortschieten verplichtingen overeenkomst van opdracht

Op 1 maart 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen waarin zij een oordeel moest geven of een bemiddelaar tekort is geschoten jegens zijn opdrachtgever, dit bij de bemiddeling voor het sluiten van een huurovereenkomst.

In deze casus oordeelde het Hof dat de woningbemiddelaar aansprakelijk is jegens verhuurder voor de schade die een huurder in het gehuurde heeft veroorzaakt, doordat de bemiddelaar verwijtbaar de woningeigenaar (opdrachtgever) voor het sluiten van de huurovereenkomst niet volledig heeft geïnformeerd over de bij hem bekende gegevens over de huurder.

Het Hof concludeert dat tussen de woningeigenaar/verhuurder en de bemiddelaar een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, waardoor de bemiddelaar in gevolge artikel 7:401 BW bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer is acht had moeten nemen. Dit betekent dat het Hof diende te beoordelen of de bemiddelaar in kwestie had gehandeld als ‘een redelijke bekwame en redelijk handelende bemiddelaar’, welk oordeel afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval.

Her Hof concludeert dat de bemiddelaar tekort is geschoten in de nakoming van deze verplichting. Uit het onderzoek dat de bemiddelaar ten behoeve van de opdrachtgever/verhuurder heeft verricht naar de huurder voorafgaand aan het tot stand komen van de huurovereenkomst, kwamen zodanige gegevens aan het licht dat bij hem tenminste de nodige twijfel had moeten ontstaan omtrent de vraag of de huurder wel een ‘goed huurder’ zou (kunnen) zijn. Dit had aanleiding moeten zijn om de huurder niet als potentieel huurder voor te dragen, danwel de eigenaar/verhuurder te informeren over zijn twijfels en haar deugdelijk voor te lichten. Omdat de bemiddelaar dit heeft nagelaten, is hij toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de met de opdrachtgever/woningeigenaar gesloten overeenkomst van opdracht.

In deze zaak heeft de bemiddelaar nog getracht, met een beroep op eigen schulden, een deel van de aansprakelijkheid af te wentelen op de eigenaar/verhuurder. Dit door te verwijzen dat de eigenaar de advertentie voor het gehuurde in een openbare advertentie had geplaatst. Het Hof concludeert dat dit een normale gebruikelijke wijze van aanbieden van woonruimte betreft, ten gevolge de eigenaar hiervoor geen verwijt valt te maken. Voorts is het toerekenbaar tekort komen van de huurder direct na aanvang van de huurovereenkomst ontdekt en heeft de eigenaar/verhuurder dus wel degelijk tijdig en op juiste wijze controle op het gehuurde uitgeoefend.

Juridisch kader

In dit geval heeft het Gerechtshof allereerst beoordeeld dat de gesloten bemiddelingsovereenkomst valt onder een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Gevolg hiervan is dat in beginsel de artikelen 7:401 t/m 7:413 BW van toepassing zijn op de overeenkomst. In artikel 7:401 BW is bepaald dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat de opdrachtnemer dient te handelen zoals van een redelijk en bekwaam opdrachtnemer verwacht mag worden, te beoordeling naar de omstandigheden van het geval. Een onderdeel hiervan is de informatieverplichting van de opdrachtnemer, zie artikel 7:403 lid 1 BW.

De opdrachtnemer is verplicht om de opdrachtgever op de hoogte te houden van zijn werkzaamheden. Verder mag van een redelijk bekwaam en redelijk handelend bemiddelaar worden verwacht dat hij gedegen onderzoek doet naar een kandidaathuurder en dat hij de verhuurder waarschuwt voor de risico’s indien het onderzoek geen betrouwbare gegevens heeft opgeleverd. In kwestie heeft het Hof geconcludeerd dat de bemiddelaar wetenschap had kunnen alsook moeten verkrijgen dat de kandidaat huurder niet betrouwbaar was en had de bemiddelaar deze gegevens aan de verhuurder dienen te melden. Nu hij dit heeft nagelaten, is de bemiddelaar aansprakelijk voor de zijdens eigenaar/verhuurder geleden schade voor de hennepkwekerij die de huurder in het gehuurde heeft geëxploiteerd.

De aansprakelijkheid in kwestie van de bemiddelaar is met name voor de eigenaar/verhuurder van belang nu de huurder geen verhaalsmogelijkheden biedt.

Deze zaak is gepubliceerd onder ECLI:NL:GHAMS:2016:755.