Koop woning

Koop woning.

Artikel 7:17, tweede lid BW bepaalt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. De koper mag onder andere verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen.

Bij de koop van een woning is hierbij van belang dat de koper, afhankelijk van de ouderdom en prijs van de woning, tot op zekere hoogte rekening dient te houden met een bepaalde mate van te verrichten (achterstallig) onderhoud en aanpassing aan de eisen van deze tijd.

Vrijwel elke koopovereenkomst met betrekking tot een woning bepaalt, in lijn met het bepaalde in artikel 7:17, tweede lid BW, dat de woning bij eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten, die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis.

Om te beoordelen of er sprake is van non-conformiteit, dient aldus te worden uitgelegd wat onder normaal gebruik moet worden verstaan. Deze uitleg dient te geschieden met inachtneming van de Haviltex-maatstaf. Dit betekent dat de betekenis van het bepaalde in artikel 6.3. van de koopovereenkomst dient te worden vastgesteld aan de hand van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over een weer aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. (bron:www.rechtspraak.nl)