Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, dat in de openbare registers wordt ingeschreven.

De rechter kan op vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid wijzigen of opheffen (a) op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de erfdienstbaarheid niet van de eigenaar van het dienende erf kan worden gevergd (b) indien ten minste twintig jaren na het ontstaan van de erfdienstbaarheid zijn verlopen en het ongewijzigd voortbestaan van de erfdienstbaarheid in strijd is met het algemeen belang (artikel 5:78 BW; vóór de wetswijziging van 1 januari 1992 waren wijziging of opheffing door de rechter niet mogelijk; artikel 5:78 BW is dan ook slechts beperkt van toepassing op onder het oude recht bestaande erfdienstbaarheden).