Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens fraude | Ontslag advocaat

De zaak die in dit bericht wordt besproken draait om een verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens fraude met declaraties voor lunch. Ondank de leeftijd en de duur dienstverband leidde dit verzoek tot ontbinding. In dit geval niet op grond van dringende reden maar op grond van gewijzigde omstandigheden, met vergoeding C= 0,2.

Hebt vragen, of behoefte aan advies of rechtshulp in verband met ontslag of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens fraude  en/of de ontslagvergoeding? Bel dan  nu 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur lokaal tegen tarief –  030 252 35 20.

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Zwolle

Zaaknr.  : 365599 HA VERZ 07-286
Datum  : 22 oktober 2007

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABC,
verzoekende partij,
gemachtigde mr. X,

tegen

[WERKNEMER],
wonende te [woonplaats],
verwerende partij,
verder te noemen [werknemer],
gemachtigde mr. Y.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van het verzoekschrift, het verweerschrift en de producties.
De zaak is behandeld op de terechtzitting van 8 oktober 2007. Partijen, ABC behoorlijk vertegenwoordigd, en hun gemachtigden zijn verschenen.
Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten en nadere toelichtingen verstrekt.
Daarna is de uitspraak op heden bepaald.

Het geschil

ABC verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [werknemer], primair wegens een (uitgestelde) dringende reden, subsidiair wegens een verandering in de omstandigheden, met veroordeling van [werknemer] in de proceskosten.
[werknemer] heeft verzocht het ontbindingsverzoek af te wijzen en bij toewijzing aan hem een vergoeding gelijk aan 70 maandsalarissen, vermeerderd met € 5.000 immateriële schadevergoeding, toe te kennen, met veroordeling van ABC in de proceskosten.

De beoordeling

1.
Tussen partijen staat vast dat [werknemer], geboren [datum], op [datum] in dienst van (de rechtsvoorgangster) van ABC is getreden. Zijn functie is postbode. Het salaris bedraagt thans € 1.983,99 bruto per maand. De CAO ABC is van toepassing.

Naar aanleiding van onjuiste declaraties, ingediend door een (directe) collega van [werknemer] heeft (ook) [werknemer] een brief, gedateerd 9 maart 2007, van ABC ontvangen waarin onder meer staat:
‘Langs deze weg willen wij jullie nogmaals erop wijzen, dat het declareren conform de regelgeving, procedures en naar waarheid dient te gebeuren…Willens en wetens onjuist declareren wordt aangemerkt als fraude en zal leiden tot zware disciplinaire maatregelen waarbij ook ontslag aan de orde kan komen.’
Deze collega had (in elk geval) lunches gedeclareerd op dagen die hij niet had gewerkt en is in verband daarmee op non-actief gesteld en vervolgens vijf dagen geschorst.
Op 6 juli 2007 is [werknemer] door de bedrijfsrecherche van ABC gehoord naar aanleiding van het vermoeden dat [werknemer] onjuiste declaraties had ingediend. [werknemer] lunchte gedurende de laatste één à twee jaren voorafgaand aan zijn schorsing, op vier werkdagen per week telkens bij hetzelfde restaurant.
Aanvankelijk behoefde [werknemer] geen kassabonnen over te leggen; ABC nam genoegen met een handgeschreven bonnetje dat hij voor € 9,00 had geluncht. Ingaande de maand maart 2007 diende [werknemer] wel bewijsstukken bij de declaratie te voegen. De restauranthouder verstrekte hem in verband daarmee een kassabon waarop een bedrag van (telkens) € 9,00 stond afgedrukt, maar [werknemer] betaalde slechts € 5,00 per lunch. [werknemer] gebruikte deze kassabonnen om € 9,00 bij ABC te declareren. [werknemer] declareerde elke dag exact € 9,00 ongeacht het door [werknemer] genuttigde gerecht. Dat bleek uit de door [werknemer] bij de declaraties gevoegde kassabonnen.
Bij brief van 6 juli 2007 is [werknemer] naar aanleiding van zijn verhoor op non-actief gesteld. Hem is onder meer geschreven dat ABC de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wenst. De onderhavige procedure is daarop het vervolg.

2.
De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, welk oordeel op de volgende overwegingen berust.
[werknemer] heeft onmiskenbaar gefraudeerd. Hij heeft immers gedurende een periode van één à twee jaren voor elke lunch € 9,00 bij ABC gedeclareerd, terwijl de werkelijke kosten € 5,00 per lunch bedroegen. Anders dan [werknemer] beweert gaat het niet om de vraag voor welk bedrag [werknemer] heeft gegeten, maar welk bedrag [werknemer] terzake van het eten heeft betaald. Het is ook niet van belang dat de restauranthouder bij wie [werknemer] op werkdagen de lunch gebruikte aan hem een kassabon voor een bedrag van € 9,00 meegaf. Het gaat om het bedrag dat [werknemer] aan hem betaalde.
De door [werknemer] ondertekende declaratieformulieren vermelden als verklaring van [werknemer] onder meer dat terzake van de gedeclareerde bedragen geen vergoeding van andere zijde wordt/werd ontvangen en dat de declaratie naar de werkelijke situatie is opgemaakt. Die verklaring klopt niet met de werkelijkheid. De restauranthouder verleende [werknemer] immers een korting van € 4,00 per lunch. In de termen van deze verklaring ontving [werknemer] een gedeeltelijke vergoeding van de restauranthouder.
De kantonrechter heeft [werknemer] over de vraag of hij in zijn visie nu wel of niet heeft ge-fraudeerd nadrukkelijk bevraagd. [werknemer] bleef volhouden dat dat niet het geval was en voegde eraan toe dat zijn verklaringen op dit punt bij de bedrijfsrecherche hem in de mond waren gelegd. [werknemer] had volgens het verslag van het verhoor door de bedrijfsrecherche verklaard dat ‘Het mag duidelijk zijn, dat dit niet goed gegaan is met de declaraties. Ik had
gewoon die € 5,– moeten declareren’ en ‘Op dat moment (dat is het moment waarop hij de brief van 9 maart 2007 had ontvangen, kantonrechter) ging er natuurlijk best wel een belletje bij mij rinkelen. Maar toch ben ik doorgegaan met het declareren van die € 9,– per lunch’.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft [werknemer] verklaard dat hij, als de fraude niet was ontdekt, ermee zou zijn doorgegaan, ondanks de brief van ABC van 9 maart 2007 waarin is benadrukt dat bewust onjuist declareren als fraude wordt aangemerkt en tot zware maatregelen, waaronder ontslag, kan leiden. Het voorval naar aanleiding waarvan deze brief is verzonden betrof een directe collega van [werknemer], zodat de impact ervan op [werknemer] des te groter zou moeten zijn geweest.
Bezien in het licht van deze omstandigheden is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst
onvermijdelijk. ABC heeft terecht aangevoerd dat zij haar postbodes volledig moet kunnen vertrouwen. De functie van postbode is een vertrouwensfunctie omdat aan een postbode dagelijks een behoorlijke hoeveelheid, soms belangrijke, post wordt toevertrouwd en hij de bezorging van die post zelfstandig, zonder direct toezicht van derden, verricht.
Het noodzakelijke vertrouwen dat ABC in een postbode moet kunnen stellen is ondermijnd, indien een postbode (langdurig) fraudeert, daarmee doorgaat nadat een (directe) collega op vergelijkbare declaratiefraude is betrapt, hij in verband daarmee een waarschuwende brief ontvangt, en niet inziet dat zijn eigen handelwijze evenmin door de beugel kan. Onder die omstandigheden is het zinloos van ABC te eisen [werknemer] eerst persoonlijk te waarschuwen alvorens het dienstverband te (willen) beëindigen. [werknemer] was door de brief van 9 maart gewaarschuwd, heeft zich van die waarschuwing niets aangetrokken en houdt vol dat hem niets kan worden verweten.

3.
De ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verstrekkende gevolgen. Gelet op de leeftijd van [werknemer] (59 jaar) zijn zijn kansen op de arbeidsmarkt vrijwel verwaarloosbaar. Door de voortijdige beëindiging van het dienstverband kan hij over twee jaren geen gebruik maken van de VUT-regeling. Hoewel die consequenties ernstig zijn, heeft [werknemer] zich door zijn gedrag en door zijn houding en opstelling in een zodanige positie gemanoeuvreerd, dat continuering van zijn dienstverband in redelijkheid niet van ABC kan worden gevergd.
De ontbinding zal per 1 november 2007 worden uitgesproken, tenzij ABC het verzoek intrekt.

4.
De ontbinding zal op grond van een verandering in omstandigheden –ontbrekend vertrouwen– worden uitgesproken en niet op grond van een (uitgestelde) dringende reden vanwege het langdurige, tot voor kort vlekkeloze, dienstverband van [werknemer] en de relatief geringe omvang van de fraude zelf (€ 16,00 per werkweek gedurende één à twee jaren).

5.
Vanwege die lange duur van het dienstverband, de leeftijd van [werknemer] en de gevolgen die de ontbinding voor hem heeft, zal de kantonrechter aan [werknemer] een aan de omstandigheden van het geval aangepaste vergoeding toekennen. De kantonrechter berekent die vergoeding aldus:
€ 1.983,99 vermeerderd met 8% vakantiebijslag is € 2.142,71 per maand. Uitgaande van de indiensttreding per 3 mei 1971 en de ontbinding per 1 november 2007 bedraagt het aantal
gewogen dienstjaren 50. Toepassing van factor C=1 leidt tot een bedrag van € 107.135,46. Nu de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan [werknemer] is te wijten, zal de correctiefactor op 0,2 worden vastgesteld. Dat levert een bedrag op van afgerond € 21.500,00 bruto.

6.
De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met een
opzegverbod.
De proceskosten zullen worden gecompenseerd op de hierna genoemde manier, tenzij ABC het verzoek intrekt.

De beslissing

De kantonrechter:

–  ontbindt, tenzij ABC het verzoek tijdig intrekt, de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst ingaande 1 november 2007 onder toekenning aan [werknemer] van een vergoeding van € 21.500,00 bruto en veroordeelt ABC tot betaling van dit bedrag aan [werknemer];

–  stelt ABC in de gelegenheid het verzoek in te trekken en wel uiterlijk 31 oktober 2007 door middel van een daartoe strekkende brief gericht aan de griffier van de sector kanton en de wederpartij;

–  compenseert de proceskosten zo, dat elke partij de eigen kosten draagt;

–  veroordeelt ABC in de proceskosten van [werknemer], tot op heden begroot op € 400,00 voor salaris gemachtigde, in het geval ABC haar verzoek intrekt.
–  wijst het meer of anders verzochte af.

(bon: www.rechtsprak.nl)

ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten

Hebt vragen, of behoefte aan advies of rechtshulp in verband met ontslag of een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens fraude  en/of de ontslagvergoeding? Wij zijn specialisten op het terrein van arbeidsrecht en ontslagrecht en weten precies hoe wij uw positie moeten veiligstellen en – indien noodzakelijk – voor u een krachtige vuist kunnen maken. Voor vragen en direct juridisch advies dan wel hulp of rechtsbijstand belt u nu 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief –  030 252 35 20. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is bij ons altijd kosteloos.

Wilt u liever bij ons langskomen kan dat vanzelfsprekend ook. Onze kantooradressen zijn:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80