Alcoholwet 2021

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden, waarmee de toen geldende Drank- en Horecawet is gewijzigd. Inzet van de wetswijziging is het terugdringen van problematisch alcoholgebruik onder Nederlanders. Politiek Den Haag stelt in de memorie van toelichting dat dit noodzakelijk is vanwege de in haar optiek zorgwekkende cijfers van het Trimbos Instituut uit 2016, waaruit bleek dat 8,8% van Nederlanders overmatig alcohol dronk en 8,5% een zware alcoholdrinker was. Met de sociale- en volksgezondheidskosten die hiermee gepaard gaan, is het terugdringen van problematisch alcoholgebruik in het Nationaal Preventieakkoord van 21 november 2018 een prioriteit geworden welke met deze nieuwe Alcoholwet moet worden verwezenlijkt. Hiertoe bevat de nieuwe wet een aantal concrete wijzigingen, waarvan er een aantal dit blog kort zullen worden aangestipt.

Allereerst verbiedt art. 2a lid 1 van de Alcoholwet kortingen hoger dan 25% op alcoholhoudende dranken die voor minder dan één maand worden geboden door bedrijven die de drank verkopen met het oog op consumptie elders dan ter plaatse, dus winkel- en slijtersbedrijven. Ingevolge lid 2 is het ook verboden om de indruk te wekken dat een dergelijke korting wordt geboden. Dit verbod geldt overigens permanent en niet slechts voor één maand. Horecabedrijven mogen onder de nieuwe wet nog wel kortingen aanbieden tot maximaal 40%. Art. 25d van de Alcoholwet stelt gemeenten in staat  happy hours met kortingen van hoger dan 40%, ter bescherming van de volksgezondheid of openbare orde zelf aan banden te leggen.

Voorts legt de Alcoholwet nieuwe restricties op aan de online verkoop van alcohol, in de wet ‘verkoop op afstand’ genoemd. Art. 14a Alcoholwet stelt dat bedrijven enkel sterke drank online mogen aanbieden en verstrekken indien zij op dezelfde website géén andere producten aanbieden, die niet aan het slijtersbedrijf gerelateerd zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld supermarkten geen sterke drank meer online mogen aanbieden en verstrekken, maar sommige horecabedrijven en slijterijen wel. Deze restrictie gold overigens al voor fysieke slijterijen op grond van art. 1 lid 1 Drank- en Horecawet en met art. 14a Alcoholwet is de concurrentie tussen fysieke en online slijters derhalve wat evenrediger geworden. Art. 20a lid 1 Alcoholwet vereist dat online verkopers van alcohol een leeftijdsverificatiesysteem hanteren op het moment van aankoop, waarmee kan worden vastgesteld dat de koper achttien jaar of ouder is. De online verkoper dient ook een document op te stellen, waarin wordt uitgewerkt hoe de leeftijdsgrens van achttien jaar wordt gewaarborgd bij alle partijen die deelnemen in de keten van de online verkoopwijze die zij hanteert. Lid 2 van art. 20a biedt de mogelijkheid de ketenpartijen te verbieden om te handelen in strijd met deze geborgde werkwijze. Toezicht op naleving van deze regels is krachtens de Alcoholwet ondergebracht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Art. 44 Alcoholwet biedt de burgermeester de bevoegdheid om aan degene die de nieuwe online verkoopregels driemaal in een periode van twaalf maanden verbreekt zijn vergunning voor alcoholverkoop te ontzeggen.

De Alcoholwet brengt met art. 45a ook een strafbaarstelling voor doorgifte van alcoholhoudende dranken door meerderjarigen aan minderjarigen. Overtreding van deze bepaling is strafrechtelijk te handhaven met een geldboete van de eerste categorie. Ook kan op grond van art. 25f Alcoholwet een gebied bij gemeentelijke verordening worden aangemerkt als ‘alcoholoverlastgebied’ in geval van ernstige aantasting van de openbare orde, de leefomgeving of de volksgezondheid. Hiermee kan de verkoop van alcohol en de daarvoor vereiste verstrekking van vergunningen worden beperkt. Verder vervallen met de Alcoholwet de bouwkundige en hygiënische vereisten voor horeca inrichtingen en slijterijen welke krachtens de Drank- en Horecawet aanvullend op het Bouwbesluit 2012 golden, en kunnen proeverijen onder voorwaarden worden toegestaan in slijtlokaliteiten.