Faillissementsaanvraag

Wanneer een schuldenaar niet (langer) voldoet aan zijn verplichtingen jegens een schuldeiser, kan de schuldeiser onder bepaalde voorwaarden het faillissement van de schuldenaar aanvragen. Een dergelijke faillissementsaanvraag kan ook werken als pressiemiddel, zodat de schuldenaar toch zijn verplichting jegens de schuldeiser nakomt. In deze blog wordt ingegaan op de vereisten voor de aanvraag van het faillissement.

Voor een faillietverklaring is vereist dat summierlijk blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden dat de schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Enkel een factuur niet op tijd betalen zal niet voldoende zijn. Pas als bijvoorbeeld ook een herinnering of aanmaning geen nakoming teweeg brengt, zal een dergelijke toestand zich kunnen voordoen. Als een schuldeiser de faillietverklaring verzoekt, dan moet daarnaast summierlijk blijken dat de verzoeker een (hoofd)vordering heeft op de schuldenaar.

Naast de toestand te hebben opgehouden te betalen moet er worden voldaan aan de eis van pluraliteit. Dit betekent dat er minimaal twee schuldeisers moeten zijn die beide een afzonderlijke vordering hebben op de schuldenaar. Van deze twee vorderingen moet er minimaal één opeisbaar zijn. Een vordering is opeisbaar indien de betalingstermijn is verstreken. Op dat moment kan de schuldenaar ook daadwerkelijk juridisch worden aangesproken tot nakoming.

Tot slot is er nog een laatste vereiste. De aanvrager moet een voldoende belang hebben bij de faillietverklaring. Wanneer er geen voldoende belang is kan het verzoek tot faillietverklaring soms niet worden toegewezen. Wanneer de aanvrager een opeisbare (hoofd)vordering heeft op de schuldenaar is er in ieder geval sprake van een voldoende belang. Echter als de aanvrager een vordering heeft die (nog) niet opeisbaar is, zal voldoende duidelijk moeten zijn dat in de toekomst weinig geld zou zijn om zich op te kunnen verhalen. Dan zou de schuldeiser een belang kunnen hebben bij het uitspreken van het faillissement nog voordat zijn vordering opeisbaar is.

Als voldaan is aan de bovenstaande vereisten kan een advocaat, namens de schuldeiser, een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In dit verzoekschrift vraagt de advocaat om een faillietverklaring van de schuldenaar.