Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Overzicht Algemeen

 •  
  Vrije advocaatkeuze (VAK), rechtsbijstandverzekering, uitspraak Europees Hof van Justitie 7 november 2013 Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, Achmea, SRM of Univé en u daar een zaak heeft..
 •  
  Casus:Een vennootschap onder firma sluit een huurovereenkomst voor een winkelruimte. Na het sluiten van de overeenkomst treden de oorspronkelijke vennoten uit de VOF en wordt de vennootschap voortgezet door de..
 •  
  Casus:Verhuurder verhuurt een eengezinswoning per kamer aan diverse huurders. In kwestie is derhalve sprake van kamerhuur (het verhuren van onzelfstandige woonruimte). In de huurovereenkomst is bepaald dat de huurders..
 •  
  De vraag naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is veel voorkomend. Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 27 januari 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:669) de vraag beantwoord of algemene voorwaarden van toepassing..
 •  
  Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 januari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:300) over de vraag of het ontbreken van een bedrag in de overeenkomst van borgtocht en het ontbreken van een..
 •  
  Artikel 6:119a lid 2 luidt als volgt:“Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente van rechtswege verschuldigd:a. vanaf 30 dagen na de aanvang van de..
 •  
  Op grond van artikel 843a lid 1 Rv kan degene die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin..
 •  
  De rechter kan op vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid wijzigen of opheffen (a) op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar..
 •  
  Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over artikel 6 EVRM is uitgangspunt dat het uitblijven van een rechterlijke beslissing binnen redelijke termijn..
 •  
  Een veroordeling in een gerechtelijke uitspraak (vonnis of arrest) strekt niet verder dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (vgl. HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652...
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op