JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Appartementsrecht – besluit niet aangevochten op voorgeschreven wijze – Advocaten Utrecht

Appartementsrecht. Besluit van de vergadering niet aangevochten op de bij de wet bepaalde wijze. Eerste comparitie aangehouden op verzoek van gedaagde. Tweede comparitie niet aangehouden ondanks verzoek van gedaagde. Telefonische verzoeken van gedaagde aan de griffier opgenomen in het vonnis.

Mocht u als vereniging van eigenaren en/of omtrent appartementsrecht vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaat. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Onze advocaten in Utrecht zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND
Sector kanton

Zaaknummer: 262697 \ CV EXPL 10-48

Vonnis van de kantonrechter te Venlo d.d. 28 juli 2010

in de zaak van:

de vereniging Vereniging van Eigenaars,
eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,
gemachtigde: mr. X,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid […] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats] aan de [adres],
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

Partijen worden hierna aangeduid als: De VvE en […] B.V.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit het volgende:
? Het exploot van dagvaarding met producties;
? De conclusie van antwoord tevens eis in reconventie, met producties;
? Het tussenvonnis van 24 februari 2010;
? De conclusie van antwoord in reconventie, tevens vermeerdering van eis in conventie, met producties.
? De comparitie van partijen op 16 juli 2010.

1.2. De zaak is vervolgens op vonnis gesteld en de uitspraak daarvan is bij vervroeging bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

2.1. […] BV is eigenaresse van de appartementsrechten met indices 3 en 4 als genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten van 14 maart 2003. De appartementen hebben beiden de bestemming van woning en zijn gelegen aan de [adres] te [plaats], gemeente [plaats].

3. De vordering en stellingen van De VvE

3.1. Na haar vordering te hebben vermeerderd, vordert De VvE bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, […] B.V. te veroordelen:

1. tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:

a. de hoofdsom ter zake onbetaald gebleven maandtermijnen ad EUR 2.320,00;
b. de wettelijke rente over de onbetaald gebleven maandtermijnen (januari tot en met december 2009) vanaf de datum van opeisbaarheid van de respectieve termijnen, althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag van volledige betalen;
c. een bedrag van EUR 2.360,00 ter zake de schilderkosten;
d. de wettelijke rente over het sub c. gevorderde bedrag vanaf de datum van opeisbaarheid daarvan, althans vanaf 1 mei 2010, althans de dag der dagvaarding, althans de dag van vermeerderen van eis tot aan de dag van volledige betaling;
e. de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de staffel van kantonrechters uit rapport voor-werk II, althans een percentage van 15% over de hoofdsom, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag aan incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
f. de kosten van deze procedure.

2. het bestuur binnen een week na betekening van dit vonnis te machtigen de toekomstige voorschotbedragen van een door haar aan te wijzen bank-/girorekening af te schrijven, bij gebreke waarvan […] B.V. een dwangsom verbeurt van EUR 25,00 per dag of gedeelte daarvan dat zij hiermee nalatig blijft.

3.2. De VvE heeft – kort samengevat – aan haar vordering ten grondslag gelegd dat […] B.V. nalaat de verschuldigde maandelijkse bijdrage te voldoen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, waarbij […] B.V. aanwezig was in de vorm van de heer […], is unaniem ingestemd met het voorstel de maandelijkse bijdrage te verhogen naar EUR 100,00. Sedert januari 2009 heeft […] B.V. niet meer betaald. De brief van
10 januari 2009 is bij De VvE niet bekend; deze is nooit ontvangen.

3.3. Tijdens de vergadering van 29 juli 2009 is met meerderheid van stemmen besloten het schilderwerk op te dragen aan de firma Dirckx. Ingevolge dit besluit is iedere appartementseigenaar gehouden een bijdrage te betalen van EUR 1.180,00. […] B.V. is hiermee in gebreke en is gesommeerd voor 1 mei 2010 te betalen. Bij vermeerdering van eis vordert De VvE EUR 2.360,00 van […] B.V., te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.4. Ter comparitie van partijen op 16 juli 2010 heeft De VvE haar vordering beperkt tot EUR 5.000,00 en heeft zij afstand gedaan van het meerdere.

3.5. Voor een verdere feitelijke en juridische onderbouwing van de vorderingen verwijst de kantonrechter naar de dagvaarding en de conclusie van antwoord in reconventie, tevens vermeerdering van eis, alsmede naar de overgelegde producties. De inhoud van het voornoemde moet als hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

4. Het verweer van […] B.V. en de eis in reconventie

4.1. […] B.V. heeft de vordering van De VvE betwist en heeft aangevoerd dat er op de Algemene Ledenvergadering van 9 januari 2009 geen besluit is genomen. Bij brief van 10 januari 2009 heeft […] B.V. medegedeeld het niet eens te zijn met de verhoging.

4.2. Met het inschakelen van schildersbedrijven is […] B.V. buiten spel gezet. Verder heeft de voorzitter van De VvE de heer […] imagoschade berokkend door onjuiste verhalen in de wereld te brengen.

4.3. In reconventie vordert […] B.V. betaling van een bedrag van EUR 2.010,00 ter zake de extra kosten met betrekking tot het schilderwerk, alsmede veroordeling van De VvE in de kosten van deze procedure.

5. De beoordeling

5.1. Bij tussenvonnis van 24 februari 2010 is een comparitie van partijen gelast teneinde partijen in de gelegenheid te stellen de kantonrechter te informeren over de besluitvorming en de vordering in reconventie.

5.2. De comparitie van partijen was gelast op 10 juni 2010 te 09.30 uur. Op die datum is door een vrouwelijk persoon namens […] B.V. telefonisch contact opgenomen met de griffie en is aan de griffier medegedeeld dat de heer […] onwel was geworden en niet in staat was de comparitie van partijen bij te wonen. Op of ongeveer op 10.30 uur heeft de griffier telefonisch contact opgenomen met […] B.V. teneinde verhinderdata te verkrijgen voor het opnieuw inplannen van de comparitie. De telefoon werd beantwoord door een mannelijk persoon die zich meldde met de naam […]. Nadat de griffier haar verzoek voor verhinderdata had gedaan werd gezegd dat zij zou worden doorverbonden. Na enige tijd gewacht te hebben heeft de griffier de verbinding verbroken.
Vervolgens is de datum van de comparitie van partijen vastgesteld op 16 juli 2010 te 13.00 uur. In de ochtend van 16 oktober 2010 is de griffier telefonisch benaderd met de mededeling dat de heer […] wederom onwel was geworden en niet in staat was te komen. De kantonrechter heeft daarop beslist dat de comparitie toch doorgang zou vinden, echter van de zijde van […] B.V. is niemand verschenen.

5.3. De kantonrechter is van oordeel dat eis in conventie kan worden toegewezen. De VvE heeft in voldoende mate aangetoond dat op de vergadering van 9 januari 2009 een unaniem besluit is genomen om de maandelijks te betalen vergoeding is verhoogd naar een bedrag van EUR 100,00. Indien […] B.V. het met het genomen besluit niet eens was, had hij de kantonrechter op de voet van artikel 5:130 BW kunnen verzoeken het besluit te vernietigen. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker (in casu […] B.V.) kennis heeft genomen of had kunnen nemen van het besluit. Een dergelijk verzoek is echter niet gedaan en het schrijven van 10 januari 2009, waarvan de ontvangst overigens door De VvE is betwist, kan niet als zodanig gelden. Er is dan ook sprake van een onherroepelijk en onaantastbaar besluit.
Dit brengt met zich dat de vordering tot betaling van de achterstand kan worden toegewezen.

5.4. De vordering tot machtiging van het bestuur om de toekomstige voorschotbedragen van een door haar aan te wijzen bank-/ girorekening af te schrijven op straffe van verbeurte van een dwangsom zal worden afgewezen. Hiervoor is geen wettelijke grondslag aanwezig.

5.5. De vermeerdering van eis zal wel worden toegewezen, nu hiertegen geen steekhoudend verweer is gevoerd. […] B.V. heeft de gelegenheid gehad om ter gelegenheid van de comparitie van partijen verweer te voeren tegen de gevorderde vermeerdering van eis, maar is om haar moverende redenen niet verschenen.

5.6. De vordering in conventie zal daarom integraal worden toegewezen, met dien verstande dat De VvE haar vordering uitdrukkelijk heeft beperkt tot EUR 5.000,00.

5.7. De vordering in reconventie zal worden afgewezen nu deze iedere wettelijke grondslag ontbeert. Ter zake de uitvoering van het schilderwerk is eveneens een unaniem besluit genomen en […] B.V. is hieraan gebonden. Van betaling van enige schade ook is geen plaats.
Hetgeen […] B.V. verder aanvoert omtrent het in de wereld brengen van onjuiste verhalen, behoeft in deze procedure geen verdere bespreking nu de pijlen van […] B.V. zijn gericht op de heer [xx] als privé persoon.

5.8. Tot slot zal […] B.V. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, zowel in conventie als in reconventie.

6. De beslissing

6.1. In conventie

6.1.1. Veroordeelt […] B.V. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan De VvE te voldoen:
a. de hoofdsom ter zake onbetaald gebleven maandtermijnen ad EUR 2.320,00;
b. de wettelijke rente over de onbetaald gebleven maandtermijnen (januari tot en met december 2009) vanaf de datum van opeisbaarheid van de respectieve termijnen tot aan de dag van volledige betalen;
c. een bedrag van EUR 2.360,00 ter zake de schilderkosten;
d. de wettelijke rente over het sub c. gevorderde bedrag vanaf de datum van opeisbaarheid daarvan, althans vanaf 1 mei 2010, althans de dag der dagvaarding, althans de dag van vermeerderen van eis tot aan de dag van volledige betaling;
e. de buitengerechtelijke incassokosten ad EUR 357,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening,
dit alles uitdrukkelijk beperkt tot EUR 5.000,00.

6.1.2. Veroordeelt […] B.V. verder in de kosten van deze procedure aan de kant van De VvE gevallen en aan die kant tot heden begroot op EUR 704,98, waarvan EUR 400,00 als salaris voor de gemachtigde.

6.1.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6.1.4. Ontzegt het meer of anders gevorderde.

6.2. In reconventie

6.2.1. Wijst de vordering af.

6.2.2. Veroordeelt […] B.V. in de kosten van deze procedure aan de kant van De VvE gevallen en aan die kant tot heden begroot op EUR 175,00 als salaris voor de gemachtigde.  (bron:www.rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen