JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Uitleg overeenkomst – Onduidelijke offerte

Uitleg overeenkomst – Onduidelijke offerte. In deze zaak heeft eiseres onvoldoende duidelijk in de offerte opgenomen welke werkzaamheden zijn inbegrepen. Deze onduidelijkheid komt voor rekening en risico van eiseres. Slechts de in redelijkheid gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

De kantonrechter overweegt in dit kader – samengevat – het volgende.

In geschil is het antwoord op de vraag of de door ABC aan XYZ in rekening gebrachte werkzaamheden voor meerwerk gerechtvaardigd zijn en of de kosten daarvoor dientengevolge door XYZ moeten worden voldaan.

Feitelijk bezien zijn er twee overeenkomsten tussen partijen gesloten voor de uitvoering van de werkzaamheden: een overeenkomst tot uitvoering van de hoofdopdracht op basis van de offerte en een overeenkomst van opdracht tot meerwerk.

De afspraken die zijn opgenomen in de interne mailwisseling van ABC van juni 2009 – o.a. de afspraak ‘zij (de kantonrechter leest: XYZ) doen alle leveringen en assisteren bij het aanbrengen HDPE incl (lees:) verzwaring’ – zijn niet opgenomen in de offerte van 19 november 2009. Dat dit niet is gebeurd, dient voor rekening en risico van ABC te komen.

Mocht u op het terrein van contractenrecht / overeenkomstenrecht vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Uitspraak
RECHTBANK GRONINGEN
Sector kanton

Locatie Winschoten

Zaak\rolnummer: 467483 \ CV EXPL 10-6400

Vonnis d.d. 30 november 2010

inzake

de besloten vennootschap ABC B.V.,
gevestigd te Delfzijl,
eiseres, hierna ABC te noemen,
gemachtigde: X,

tegen

de besloten vennootschap XYZ B.V.,
gevestigd te [postcode] Veendam, [adres],
gedaagde, hierna XYZ te noemen,
gemachtigde Y.

PROCESGANG

Bij dagvaarding van 22 juni 2009 heeft ABC gevorderd om XYZ bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen om tegen bewijs van kwijting aan haar te betalen een bedrag van € 2.296,99 (waarvan € 1.974,75 aan hoofdsom, € 22,24 aan rente en € 300,00 aan buitengerechtelijke incassokosten) vermeerderd met rente en kosten.

XYZ heeft schriftelijk geantwoord.

Bij vonnis van 10 augustus 2010 is een comparitie van partijen gelast. De comparitie heeft op 27 oktober 2010 plaatsgevonden. De gemachtigden van partijen zijn ter zitting verschenen. Namens ABC is tevens ter zitting verschenen de heer [naam], uitvoerder. Namens XYZ zijn verschenen de heren Q. en [naam], ten tijde van de werkzaamheden werkzaam in de functie van werkvoorbereider.
De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen tijdens de comparitie is besproken.

Ten slotte is vonnis bepaald.

OVERWEGINGEN

1. De vaststaande feiten

1.1 Tussen partijen staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende (gemotiveerd) weersproken het volgende vast.

1.2 ABC heeft in opdracht en voor rekening van XYZ werkzaamheden verricht bestaande uit het leggen van twee zinkers voor het plan “Spoorweg over het Oude Winschoterdiep” te Groningen.

1.3 Op 19 november 2009 heeft ABC XYZ de offerte doen toekomen. Deze offerte vermeldt onder meer:
“- ontgraven sleuf met behulp van kraanschip, uitgaande diepte max. 3 meter en een breedte (vlak) van de zinksleuf van ca. 3 meter en de vrijkomende grond tijdelijk naast de leidingsleuf kan worden opgeslagen;
– aanbrengen van twee zinkers bestaande uit HDPE buis diameter 125 mm welke door u nabij het werk ter beschikking worden gesteld en aangekoppeld, uitvoering aan één sluitend.
– aanvullen sleuf met behulp van kraanschip.”

Onder uitgangspunten c.q. voorwaarden uitvoering is onder meer genoemd:
“Het aan te brengen materiaal o.a. HDPE-zinker en bijbehorende hulpstukken zal door u ter beschikking worden gesteld naast de werklocatie.”

Bovengenoemde werkzaamheden zijn geoffreerd voor € 10.500,00.

1.4 Bij e-mail van 26 november 2009 heeft X. (medewerker XYZ) aan ABC bevestigd dat de prijs van de offerte is afgerond op € 10.000,00 exclusief BTW. Voor dit bedrag zouden werknemers van XYZ de werknemers van ABC assisteren en de werkzaamheden voor het overige conform de offerte van 19 november 2009 worden uitgevoerd.

1.5 Op 2 december 2009 heeft [naam](medewerkster ABC), naar aanleiding van de e-mail van X. van 26 november 2009, aan X. bevestigd dat de verzwaring van de zinkers op regiebasis zal worden uitgevoerd. X. heeft bij e-mail van 2 december 2009 zijn akkoord gegeven en aangegeven dat door ABC knikken in de buizen waren getrokken.

1.6 Bij factuur van 7 december 2009 heeft ABC een bedrag van € 11.900,00 (inclusief BTW) bij XYZ in rekening gebracht ter zake van ‘aanleg twee zinkers Oude Winschoterdiep’. Deze factuur is door XYZ voldaan.

1.7 Bij factuur van 31 december 2009 heeft ABC een bedrag van € 1.974,75 (inclusief BTW) in rekening gebracht ter zake van meerwerk. De factuur vermeldt de volgende kostenposten aan meerwerk:
“- kraanschip t.b.v. het uitrollen van de leiding (3 uur);
– man ter assistentie van het uitrollen van de leiding (3 uur);
– man voor het samenstellen van de zinker (11 uur);
– ketting voor het verzwaren van de zinker (€ 380,00);
– verbruik kleinmateriaal;
– uitvoeringskosten;
– algemene kosten, winst en risico.”

1.8 Q. heeft de factuur van 31 december 2009 niet voldaan.

2. Het standpunt van ABC

2.1 ABC stelt zich op het standpunt dat XYZ de factuur voor het geleverde meerwerk dient te voldoen. Het verzwaren van de zinkers is aangenomen op regiebasis.

2.2 Het verzwaren is expliciet niet in de offerte meegenomen. Het afleveren en verzwaren van de zinker zou bovendien gedeeltelijk door XYZ worden gedaan.

2.3 De afspraak dat de medewerkers van XYZ zouden assisteren is niet nagekomen. Door de monteurs van XYZ zijn slechts een aantal aanwijzingen gegeven maar zij hebben niet geholpen bij het leggen van de zinkers. ABC heeft zelf daarom extra personeel in moeten zetten.

2.4 De buizen voor de zinkers dienden, zoals gebruikelijk en afgesproken, door XYZ uitgerold klaar te worden gelegd. Dit is ook vermeld op de offerte. XYZ heeft echter de buizen op haspels op het werkterrein neergezet.

2.5 Een kraanschip heeft om bovengenoemde reden de buizen van twee haspels uit moeten rollen en recht moeten trekken om spiraalvorming te voorkomen. Het kraanschip is ook gebruikt voor het leggen van de zinkers. De twee buizen dienden vervolgens aan elkaar te worden gekoppeld met koppelblokjes en te worden gevuld met water. Omdat de, enkel met water gevulde, zinkers niet zinken, is er eveneens een oude ketting aan de zinkers bevestigd. De ketting blijft aan de zinkers bevestigd na de plaatsing. De uren voor het uitrollen van de buizen, het samenstellen van de zinkers en het ophalen en plaatsen van de ketting zijn eveneens in rekening gebracht.

2.6 De ketting is op de bodem blijven liggen. ABC heeft voor deze ketting het redelijke bedrag van € 380,00 in rekening gebracht.

2.7 ABC maakt eveneens aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten, rente en proceskosten.

3. Het standpunt van XYZ

3.1 XYZ is een elektrotechnisch bedrijf. Omdat XYZ de specifieke kennis van het leggen van de zinkers niet in huis heeft, heeft zij ABC ingeschakeld.

3.2 ABC heeft de werkzaamheden aangenomen op basis van de offerte. Dat er tijdens de uitvoering mogelijk iets tegenvalt, dient in principe voor rekening en risico van de opdrachtnemer te komen. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de buizen (gevuld met water) niet zinken, dienen deze verzwaard te worden om de opdracht uit te kunnen voeren. Door Q. is ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden drie uur meerwerk geaccordeerd voor het verzwaren. Het leggen en verzwaren van de zinkers kan in ongeveer zes uren worden uitgevoerd. Ter gelegenheid van de comparitie na antwoord heeft XYZ zich bereid verklaard de elf manuren à € 35,00 te voldoen voor het totaal aan het geleverde meerwerk.

3.3 Het is juist dat het verzwaren van de zinkers zou worden uitgevoerd op regiebasis. Regiebasis wil echter niet zeggen dat allerlei extra kosten in rekening kunnen worden gebracht welke niet zijn afgesproken c.q. besproken. ABC heeft verzuimd vooraf aan te geven welke kosten extra berekend zouden worden. De factuur is dan ook veel hoger uitgevallen dan XYZ mocht verwachten.

3.4 ABC heeft XYZ geen expliciete aanwijzingen gegeven omtrent het leveren en klaarleggen van de buizen. ABC wist, althans behoorde te weten, dat dergelijke lengtes buis op haspels worden aangeleverd. Het had daarom op de weg van ABC gelegen XYZ erop te wijzen dat de buizen uitgerold klaargelegd dienden te worden en zij had haar daarvoor specifieke aanwijzingen dienen te geven.

3.5 XYZ heeft de buizen dan ook op de haspels klaargelegd op het werkterrein. Het uitrollen van de haspels neemt hooguit een half uur in beslag. Het factureren van drie uur is daarom disproportioneel. Tevens heeft ABC kosten in rekening gebracht voor het gebruik van een kraanschip. Een kraanschip is altijd nodig om dergelijke zinkers te leggen. De kosten van het kraanschip dienen te zijn inbegrepen in de offerte en zijn ten onrechte berekend op de meerwerkfactuur.

3.6 De ketting die is gebruikt voor het verzwaren betrof een oude roestige ketting van de werf. Een dergelijke ketting behoort bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Vooraf is ook niet aangegeven dat kosten van de ketting als meerwerk zouden worden doorberekend. XYZ is echter bereid om een bedrag van € 100,00 voor de ketting te voldoen.

3.7 XYZ wijst alle kosten voor zowel het buitengerechtelijke als het gerechtelijke traject van de hand.

4. De beoordeling

4.1 In geschil is het antwoord op de vraag of de door ABC aan XYZ in rekening gebrachte werkzaamheden voor meerwerk gerechtvaardigd zijn en of de kosten daarvoor dientengevolge door XYZ moeten worden voldaan.

4.2 Feitelijk bezien zijn er twee overeenkomsten tussen partijen gesloten voor de uitvoering van de werkzaamheden: een overeenkomst tot uitvoering van de hoofdopdracht op basis van de offerte en een overeenkomst van opdracht tot meerwerk.

4.3 De afspraken die zijn opgenomen in de interne mailwisseling van ABC van juni 2009 – o.a. de afspraak ‘zij (de kantonrechter leest: XYZ) doen alle leveringen en assisteren bij het aanbrengen HDPE incl (lees:) verzwaring’ – zijn niet opgenomen in de offerte van 19 november 2009. Dat dit niet is gebeurd, dient voor rekening en risico van ABC te komen.

4.4 De kantonrechter is van oordeel dat ABC onvoldoende duidelijk heeft aangegeven wat, op grond van de offerte voor de hoofdopdracht, van XYZ werd verwacht betreffende de wijze waarop zij het materiaal diende klaar te leggen. De stelling dat de buizen ’ter beschikking’ dienden te worden gesteld is onvoldoende concreet. ABC mocht dan ook niet van XYZ verwachten dat zij wist dat zij de buizen uitgerold en zonder dat spiraalvorming op zou treden, op het werkterrein klaar moest leggen. De kantonrechter is van oordeel dat XYZ niet kan worden verweten dat zij de buizen op haspels op het werkterrein heeft gezet. De onduidelijkheid in de offerte dient voor rekening en risico van ABC te komen en wel in die zin dat ABC voor het afrollen en recht trekken van de buizen geen kosten in rekening mocht brengen. Dit deel van de vordering, in totaal een bedrag van € 630,00, zal dan ook worden afgewezen.

4.5 Met betrekking tot de kosten berekend voor het samenstellen van de zinker, oordeelt de kantonrechter als volgt. De offerte is gebaseerd op het aanbrengen van twee zinkers welke door XYZ dienden te worden aangekoppeld. Niet valt daarom in te zien waarom ABC elf uur in rekening heeft gebracht voor het samenstellen c.q. koppelen van de twee zinkers. De kantonrechter is van oordeel dat deze werkzaamheden onderdeel van de uit te voeren hoofdopdracht uitmaken. Gelet echter op de ter zitting door XYZ aangeboden tegemoetkoming in de kosten van elf manuren à € 35,00 exclusief BTW, zal het bedrag van € 458,15 inclusief BTW worden toegewezen.

4.6 XYZ heeft ter zitting gemotiveerd betwist dat het in rekening gebrachte bedrag van € 380,00 voor de door ABC gebruikte ketting redelijk is. XYZ heeft ontbetwist gesteld dat door ABC gebruik is gemaakt van een oude ketting ‘afkomstig van de werf’. Zonder nadere motivering, welke ontbreekt, valt niet in te zien dat voor een oude ketting een bedrag van € 380,00 als redelijk dient te worden aangemerkt. De kantonrechter is van oordeel dat het door XYZ aangeboden bedrag ter vergoeding van de ketting van € 100,00 exclusief als passend dient te worden beschouwd. Er zal daarom een bedrag van € 119,00 inclusief BTW ter zake van vergoeding voor de ketting worden toegewezen.

4.7 De overige in rekening gebrachte kosten op de meerwerkfactuur zullen als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

4.8 Uit de processtukken blijkt dat door de gemachtigde van ABC incassowerkzaamheden van een dusdanige omvang zijn verricht dat toewijzing van de vordering ter zake gerechtvaardigd is, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten volgens het gebruikelijke en redelijke tarief behorende bij het toegewezen bedrag zullen worden gematigd tot een bedrag van € 150,00.

4.9 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal XYZ in de proceskosten worden veroordeeld welke eveneens zullen worden begroot op basis van het toegewezen bedrag.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt XYZ om tegen kwijting aan ABC te betalen € 727,15, vermeerderd met de vertragingsrente van 3% per jaar over € 577,15 vanaf 1 februari 2010 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt XYZ tevens in de kosten van het geding, aan de zijde van ABC tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 158,00 aan vastrecht, € 73,89 aan explootkosten en € 200,00 voor salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.
(bron:www:rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen