Procedures op naam van een andere (rechts)persoon dan degene die het eigenlijk aangaat

Uit de rechtspraak blijkt dat het nogal eens voorkomt dat procedures worden gevoerd op naam van een andere (rechts)persoon dan degene die het eigenlijk aangaat. In toenemende mate wordt het mogelijk geacht om zulke vergissingen lopende de procedure te herstellen mits de vergissing voor gedaagde kenbaar was, de gedaagde niet wordt benadeeld of in zijn verdediging geschaad en rectificatie tijdig plaatsvindt (o.m. HR 4 december 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2798).

De ratio van de deformaliseringstendens die hieraan ten grondslag ligt, is dat fouten en vergissingen niet tot fatale gevolgen behoren te leiden, mits de wederpartij door het herstel hiervan niet onredelijk in haar belangen wordt geschaad. Voorts dient zoveel mogelijk te worden beslist tussen de werkelijk belanghebbende partijen bij de rechtsbetrekking in geschil, aldus HR 13 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:1881).

Voorwaarde daarbij is steeds dat sprake is van een vergissing en dat de wederpartij heeft begrepen of redelijkerwijs geacht kan worden te hebben begrepen ten verzoeke van wie de dagvaarding is uitgebracht (o.m. HR 11 september 2009, LJN BI4198). Het herstel dient er steeds toe om te voorkomen dat zich de situatie voordoet waarvan in dit geding sprake is, te weten dat een uitspraak wordt gedaan die is gesteld op naam van een verkeerde rechtspersoon. (bron:www.rechtspraak.nl)