Wie is contractspartij bij behandelingsovereenkomst?

Artikel 7:446 lid 1 BW bepaalt: De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patiënt.

Indien een arts een dienstverband heeft met het ziekenhuis is niet hij contractspartij bij de behandelingsovereenkomst maar het ziekenhuis en wordt het ziekenhuis derhalve als de hulpverlener in de zin van de WGBO aangemerkt. Indien een arts niet in loondienst van het ziekenhuis werkt, kan – afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst tussen hem en het ziekenhuis – ofwel enkel hij als hulpverlener worden aangemerkt ofwel zowel het ziekenhuis als hij als hulpverlener worden aangemerkt (vergelijk HR 25 mei 2012, NJ 2012, 566). Tot slot kan het ziekenhuis als contractspartij worden beschouwd, wanneer zij tegenover de patiënt de schijn heeft gewekt de medische behandeling op zich te hebben genomen, ook al zouden binnen het ziekenhuis de artsen als vrije ondernemers werken en ook al zijn binnen het ziekenhuis wellicht andere regelingen getroffen (vergelijk gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 23 september 2002, ECLI:NL:GHSHE:2002:AS3056). (bron:www.rechtspraak.nl)