Join THE TEAM.

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire, jurist of Juridisch Secretaresse!

Zie de vacature

Overzicht Vastgoedrecht

 •  
  Heb je een merk of bedrijf dat je wilt uitrollen in Duitsland, België of elders dan is agentuur een aantrekkelijke optie. Je hoeft niet meteen veel mensen aan te nemen..
 •  
  Bij de aankoop van een tweedehands auto is het van belang om de staat van de auto goed te onderzoeken. Mocht zich na de aankoop namelijk een probleem met de..
 •  
  Verkrijgende verjaring perceel grond, bezit te goeder trouw, artikel 3:99 BW, bezit te kwader trouw, artikel 3:105 BW, artikel 3:23 BW In een zaak van het Hof Amsterdam van 31 januari..
 •  
  In deze zaak is aan de rechtbank ter toetsing voorgelegd of partijen een bindende overeenkomst (van aanneming van werk) tot stand is gekomen. De aannemer had in deze zaak..
 •  
  Inhoud is van erfdienstbaarheid Volgens vaste jurisprudentie komt het bij de beantwoording van de vraag wat de inhoud is van een gevestigde erfdienstbaarheid, aan op de in de notariële akte..
 •  
  Aansprakelijkheid van gemeente als wegbeheerder. In zijn arrest van 4 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:831) heeft de Hoge Raad overwogen dat de aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder dient te worden beoordeeld..
 •  
  In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van..
 •  
  Opheffen dwangsom. Artikel 611d lid 1 Rv bepaalt: “De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de..
 •  
  Het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in..
 •  
  Koop woning. Vrijwel elke koopovereenkomst met betrekking tot een woning bepaalt, in lijn met het bepaalde in artikel 7:17, tweede lid BW, dat de woning bij eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen..
BETROUWBAAR & BETAALBAAR
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?
Neem vrijblijvend contact met ons op